مناقصه ها و مزایده ها

بسمه تعالي

 

وزارت كشور

استانداري فارس

 

 

تعرفه عوارض سال 1401

شهرداری کامفیروز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست عناوين

صفحه

عنوان

3

مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض

14

تعاریف و اصطلاحات

24

تعرفه شماره 1 - عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) از نوع مسكوني

25

تعرفه شماره 2 - عوارض زيربنا از نوع غير مسكوني (احداث بنا)  يك ‌متر‌مربع تجاری

26

تعرفه شماره 3 - عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی جهت سایر کاربریهای مصوب شهری

27

تعرفه شماره 4 - عوارض حصار كشي و ديوار كشي و مجوز احصار براي املاك فاقد مستحدثات

28

تعرفه شماره 5- عوارض تراکم برای دو بخش مسكوني و غير مسكوني

29

تعرفه شماره 6 - عوارض بالکن و پيش‌آمدگي

30

تعرفه شماره 7 - عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری

31

تعرفه شماره 8- عوارض مشاغل بر اساس نوع شغل محل جغرافیایی ملک و مساحت ملک

32

تعرفه شماره 9 - عوارض بر تبليغات محيطي به غير از تابلو‌های معرفي

33

تعرفه شماره10 -عوارض صدور مجوز احداث تأسیسات شهری دكل هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها، پست هاي مخابراتي و...  

33

تعرفه شماره 11-عوارض سطح شهر

34

تعرفه شماره 12 عوارض قطع اشجار

35

تعرفه شماره 13 عوارض سالیانه انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از موتورسیکلت،خودروهای

تک کابین،کامیون،تریلر،مینی بوس و اتوبوس

36

تعرفه شماره 14 –عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری

38

پیوست (عوارضمشاغل بر اساس نوع شغل محل جغرافیایی ملک و مساحت ملک)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستنداتقانونیوضععوارضوسایرمستنداتقانونیمرتبطباعوارض

آییننامهیمالی و معاملاتی شهرداریهامصوب 1346

ماده 30- هرشهرداریدارایتعرفهایخواهدبودکهدرآنکلیهیانواععوارضوبهایخدماتوسایردرآمدهاییکهبهوسیلهیشهرداریومؤسساتتابعهووابستهبهآنوصولیاتحصیلمیشود،درجهرعنوانتعرفهیابهایخدماتجدیدیکهوضعوتصویبمیگرددیاهرتغییریکهدرنوعومیزاننرخآنهاصورتمیگیرددرتعرفهیمذکورمنعکسمیشود.

ماده 31 ـﺗﻄﺒﯿﻖ وﺿﻊ ﻫﺮ ﻣﻮدي ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض دراﻣﺪﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻮدي ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑاﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮐﻤﺎل دﻗﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﺮي را درﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﺑﺮﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻮﺿﻊ آﻧﻬﺎ در دادﮔﺎه اداري ﺷﻬﺮداري رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻨﺒﯿﻬﺎت ﻣﻘﺮر درﺑﺎره آﻧﻬﺎ اﺗﺨﺎذ و ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

ماده 32 (اصلاحی 27/11/1380) ـ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎي ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻬﺮدار ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮطه ﻣﯽ رﺳﺪ اقساط ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻫﺮﺣﺎل ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺗﺎدﯾﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻮدي ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.

*ضمنا دستورالعمل این ماده که به تصویب جانشین  شورای اسلامی شهر کامفیروز رسیده است  به پیوست می باشد.

ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداريها مصوب 1334

ماده 55 بند 26 پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

ماده 74(اصلاحی 27/11/1345) شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر آیین نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و سهم خدمات و امثال آن را تدوین و تنظیم می نماید.

*لازم به ذکر است ایین نامه اجرایی این  ماده که به تصویب جانشین  شورای اسلامی شهر کامفیروز رسیده است  به پیوست می باشد.

ماده 77 (اصلاحی10/2/93) - رﻓﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺆدي و ﺷﻬﺮداري در ﻣﻮرد ﻋﻮارض و بهاء خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارت ﮐﺸﻮر و دادﮔﺴﺘﺮي و اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ. ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮد ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻻﺟﺮا، ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮاي ﺛﺒﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ و وﺻﻮل ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺮداري ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دادﮔﺴﺘﺮي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻏﯿﺎب اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ از ﻃﺮف ﺷﻮراي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.    

ﻣﺎده 99-ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ:

بند 1 ـتعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

بند 2-ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﺮاﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﻔﻜﻴﻚ اراﺿﻲ - ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺸﻲ - اﻳﺠـﺎد ﺑﺎغ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن                          - اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﮔﺎه و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻬﻴـﻪ ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺷﻬﺮ.

ﺣﺮﻳﻢ و ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ و ﺗﺎﻳﻴـﺪ وزارت ﻛـﺸﻮر براي اﻃﻼع ﻋﻤﻮم آﮔﻬﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

قانون نوسازی و عمران شهری‌ - مصوب 1347/9/7 با اصلاحات‌

ماده 2 ـ تبصره 3 ـدر شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت‌کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی ‌و ساختمانهای شهری ملغی می‌شود.

ماده 3 ـدر مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان‌هایی که در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی می‌گردد بقایای مطالبات شهرداری غیرقابل توافق و بخشودگی است و درصورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداری‌ها عمل خواهد شد.

ماده 29 - عوارض اراضي واقع در محدوده شهر كه آب لوله ‌كشي و برق آن تأمين شده و فاقد ساختمان اساسي باشد دو برابر ميزان مقرر در ماده 2‌ اين قانون خواهد بود.

تبصره 1 - در صورتيكه مالكين اينگونه اراضي طبق نقشه شهرداري به نرده ‌كشي و ايجاد فضاي سبز در اراضي مزبور اقدام كنند مشمول مقررات ‌اين ماده نبوده و عوارض بمأخذ مقرر در ماده 2 اين قانون وصول خواهد شد.

تبصره 2 - در پروانه ‌هاي ساختماني كه از طرف شهرداري ها صادر ميشود بايد حداكثر مدتيكه براي پايان يافتن ساختمان ضروريست قيد گردد و ‌كسانيكه در ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان ميكنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه‌ ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتيكه تا‌ دو سال بعد از مدتيكه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ‌ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد ؟؟؟در سال بالغ‌ گردد. ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضائي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.

‌‌قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/08/1367

ماده واحده - تبصره 4 - در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه‌محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان‌اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرح‌های  نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.

‌قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370

‌تبصره 6 - جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداریها قرار می‌گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و‌واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل‌گردد.

نظریه شماره 553/7 مورخ 25/1/1381 : بهای ملک باید با توجه به وضعیت کاربری موجود یا مشابه آن بنا به مورد، به قیمت عادله روز یا در مورد نیاز شهرداریها به قیمت روز، تعیین و پرداخت شود نه با لحاظ تاثیر طرح مورد نظر.

از نظریه شماره 4412/7 مورخ 25/7/1389 ا.ح.ق: لازم به ذکر است که قانون ناظر به کلیه اراضی تحت اختیار دولت چه قبل از تفکیک این اراضی و چه در زمان تفکیک اراضی مذکور و نیز واحدهای مسکونی تحت مالکیت دولت است به شرط اینکه واحدهای مسکونی قابل واگذاری باشد.

 

قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347

مصوب 8/10/1388

            ماده واحده –ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری- مصوب 1347- 

به شرح زیر اصلاح می شود:

            ماده 19- هرگاه در نتیجه اجراء طرحهای مصوب شهری (جامع- تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر عمومی به صورت متروک درآید و در مالکیت اوقاف و اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد، آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد بود و چنانچه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مشروط به اینکه آن مقدار زمین قابلیت صدور جواز و استفاده مستقل را نداشته باشد، مالک ملک مجاور در خرید آن با قیمت کارشناسی روز با ترک تشریفات مزایده حق تقدم خواهد داشت و در صورتی که ملک یادشده در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد باشد تشریفات مزایده بین آنها برگزار می شود.

            تبصره –نحوه اجراء این ماده به موجب آئین نامه ای است که توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری

    وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/4/1390 بنا به پیشنهاد شماره34/3/1/178105 مورخ 17/11/1389 وزارت کشور و به استناد قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری ـ مصوب 1388ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

   ماده1ـ تعاریف: اصطلاحات منـدرج در این آیین‌نامه در معـانی مشروح زیر به کار می‌روند:

   الف ـ طرحهای مصوب شهری (طرحهای جامع و تفصیلی): طرحهای موضوع بندهای (2)، (3) و (4) ماده (1) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن (با اصلاحات بعدی) ـ مصوب 1353ـ .

   ب ـ مالک ملک مجاور: اشخاص حقیقی یا حقوقی که ملک مجاور معبر عمومی متروک در مالکیت آنها باشد و مطابق ماده (22) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب 1310ـ دارای سند مالکیت رسمی یا رأی قطعی دادگاه مبنی بر احراز مالکیت وی بر ملک باشد.

   ج ـ معابر عمومی: اراضی کوچه‌های عمومی، میدانها، پیاده‌روها و خیابانها و به طور کلی گذرهای عمومی واقع در محدوده و حریم شهر که مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد و یا در اجرای ماده (101) قانون شهرداری به تملک شهرداری درآمده است.

   د ـ معبر متروک: وضعیتی که زمین پس از اجرای طرحهای مصوب شهری (جامع و تفصیلی)، قابلیت استفاده به عنوان معبر عمومی را نداشته باشد.

   ماده2ـ متروک شدن معابر عمومی فقط پس از اجرای طرحهای مصوب شهری (جامع و تفصیلی) با تشخیص شهرداری و تأیید وزارت راه و شهرسازی قابل احراز می‌باشد.

   ماده3ـ در صورتی که معبر متروک با رعایت ضوابط شهرسازی قابلیت صدور پروانه ساختمانی به نحو مستقل را نداشته باشد، شهرداری می‌تواند معبر مذکور را جهت الحاق آن به ملک یا املاک مجاور به ترتیب زیر واگذار نماید:

   الف ـ چنانچه معبر متروک در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد واقع شده و برابر ضوابط شهرسازی، کل آن برای هر یک از املاک مجاور قابل استفاده باشد، با انجام تشریفات مزایده بین مالکین املاک مجاور، معبر مذکور به فروش می‌رسد.

   ب ـ در سایر موارد، معبر متروک به قیمت کارشناسی روز کاربری ملک الحاقی به معبر متروک و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، جزئاً یا کلاً قابل واگذاری به مالک یا مالکین ملک یا املاک مجاور می‌باشد.

   تبصره1ـ بهای کارشناسی روز معبر متروک، از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری تعیین شده و هزینه‌های کارشناسی توسط شهرداری پرداخت می‌گردد.

   تبصره2ـ در صورتی که معبر متروک با رعایت ضوابط شهرسازی قابلیت صدور پروانه ساختمانی به نحو مستقل را داشته باشد، شهرداری می‌تواند عرصه معبر مذکور را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

   ماده4ـ دعوت از مالک یا مالکین ملک یا املاک مجاور معبر متروک جهت ارایه پیشنهاد واگذاری یا انجام مزایده بین ایشان بنا به تشخیص شهرداری از هر طریقی که مفید ابلاغ به کلیه ذی‌‌نفعان باشد به عمل خواهد آمد.

   ماده5 ـ نحوه برگزاری مزایده و تشریفات آن در مورد رسیدگی به پیشنهادات، تشخیص برنده و سایر موارد، تابع مقررات مندرج در آیین‌نامه مالی شهرداریها و در مورد شهر تهران مطابق آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران است.

   ماده6 ـ پس از الحاق هر بخش از معبر متروک به ملک یا املاک مجاور، کاربری ملک مذکور با رعایت طرحهای مصوب شهری (جامع و تفصیلی) به بخش الحاقی تسری می‌یابد.

   ماده7ـ انتقال هر بخش از معبر متروک به خریدار آن، از طریق تنظیم قرارداد فروش که به امضای خریدار و شهردار یا نمایندگان قانونی آنها می‌رسد، به عمل می‌آید.

   ماده8 ـ پس از پرداخت کامل بهای معبر واگذار شده توسط خریدار، شهرداری موظف است مراتب واگذاری معبر متروک را به همراه مشخصات کامل و یک نسخه نقشه 2000/1 معبر واگذار شده، جهت اصـلاح سند خریدار و الحـاق معبر خریداری شده به ملک مجاور آن، به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید.

   ماده9ـ وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد.

قانونتشکیلات،وظایفوانتخاباتشوراهایاسلامیکشوروانتخابشهردارانمصوب1375 بااصلاحیههایبعدی

ماده80-(اصلاحیه مرداد 1396)دروظایفشورایاسلامیشهر:

بند16- تصویبلوایحبرقرارییالغوعوارضشهروهمچنینتغییرنوعومیزانآنبادرنظرگرفتنسیاستعمومیدولتکهازسویوزارتکشوراعلاممیشود.

بند26-تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوطه.

ماده85 –(اصلاحیه مرداد 1396) شورایاسلامیشهرمیتواندنسبتبهوضععوارضمتناسبباتولیداتودرآمدهایاهالیبهمنظورتأمینبخشیازهزینههایخدماتیوعمرانیموردنیازشهرطبقآییننامهیمصوبهیأتوزیراناقدامنماید.

تبصره:  عوارض،یکماهپسازارسالهرمصوبهوزارتکشورقابلوصولاست.  وزیرکشورمیتوانددرهرمقطعیکهوصولهرعنوانتعرفهیعوارضرامنطبقبرآییننامهیمصوبنداند، نسبتبهاصلاحیالغوآناقدامنماید.

 

آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب 7/7/1378

 

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384

 

ماده 1-محدودهشهرعبارتاستازحدکالبديموجودشهروتوسعهآتیدردوره طرحجامعوتاتهیه طرحمذکوردرطرحهاديشهرکهضوابطومقرراتشهرسازيدرآن لازمالاجرامیباشد.شهرداریهاعلاوهبراجرايطرحهايعمرانیازجملهاحداثوتوسعهمعابروتأمینخدماتشهريوتأسیساتزیربناییدرچارچوبوظایفقانونیخودکنترلونظارتبراحداثهرگونهساختمانوتأسیساتوسایراقداماتمربوطبهتوسعهوعمراندرداخلمحدودهشهررانیزبهعهدهدارند.

ماده 2 -حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکان پذیر خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند) به عهده شهرداری مربوط میباشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.

 

 

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب31/03/1334 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 01/08/1385

ماده ۱ بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱ تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد. نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.

سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،‌بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.

تبصره ۲ مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.

نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.

تبصره ۳ ادارات ثبت اسنادو املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

قانونمالیاتبرارزشافزودهمصوب 1387

ماده50 ـبرقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.

تبصره1ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

تبصره2ـعبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت «یک درصد (1%)» اصلاح می‌شود.(

))قانون بودجه سال 1389 کل کشور

13ـ در سال 1389:

د ـ تعرفه برخی عوارض شهرداریها در سال 1389 به شرح جدول شماره (25) تعیین می‌گردد.((

 

تبصره3ـقوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می‌گردد.

تبصره4ـوزارت کشور موظف است بر حُسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

 

 

 

 

قانون مالیاتهاي مستقیم با اصلاحات 31/4/1394

ماده 64 -تعیین ارزش معاملاتی املاك بر عهده کمیسیون تقویم می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(2 (%میانگین قیمتهاي روز منطقه با لحاظ ملاکهاي زیرتعیین کند.

این شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد افزایش مییابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (20درصد)میانگین قیمتهاي روز املاك برسد.

الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزي یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاري، اداري، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت

ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربري و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاري، صنعتی، مسکونی، آموزشی،اداري و کشاورزي این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور و شوراي اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤساي ادارات امور    مالیاتی، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي و ثبت اسناد و املاك و یا نمایندگان آنها و نماینده شوراي اسلامی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاك را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکند.

در موارد تقویم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (براساس تقسیمات کشوري) نماینده بخشدار یا شوراي بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند. در صورت نبودن شوراي اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند.

کمیسیون تقویم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل میشود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با رأي حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیري جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاك، لازمالاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 1 -سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور میتوانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاك را تشکیل دهند:

1 -براي تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

2-براي تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهاي ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاك به وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاك، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 2 -در مواردي که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشـکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیـاتی کشـور مکلـف اسـت آخرین ارزش روز املاك تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهاي کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذيصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره 3 - در مواردي که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخـذ محاسـبه سـایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارایی و دستگاه ذيربط به تصویب هیـأت وزیـرا ن یـا مراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوي تعیین گردد که مأخذ محاسبه عـوارض و وجـوه یادشـده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذيربط افزایش نیافته باشد.

 

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387

ماده 5- وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذار‌کننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده‌سازی اراضی واگذاری شامل(اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازی مجاز می‌باشد و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرحها و پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن براساس ماده(100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380 به دستگاههای مربوط واگذار خواهد شد.

ماده 16- کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم‌درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه‌درصد(50%) ‌هزینه‌های عوارض ساخت‌وتراکم ساخت وتقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد. دولت موظف است معادل صددرصد(100%)‌تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری مصوب مورخ 1371.3.24

‌فصل چهارم - نحوه آماده‌سازی و عمران و واگذاری زمینها

‌ماده 22 - آماده‌سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا می‌سازد که‌شامل موارد زیرمی‌باشد:

‌الف - عملیات زیربنایی از قبل تعیین بروکف، تسطیح و آسفالت معابر، تأمین شبکه‌های تأسیساتی آب و برق، جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب و‌غیره.

ب - عملیات روستایی مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش‌نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن.

‌ماده 23 - دستگاه‌ها، بنیادها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذارکننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود که اجرای عملیات زیربنایی‌زمینهای آنها طبق ضوابط و تأیید دستگاه‌های اجرایی مربوط، قبل از واگذاری انجام شده باشد.

‌تبصره - در صورتی که تعاونی‌های مسکن قادر به انجام آماده‌سازی تمام زمین یا بخشی از آن باشند می‌تواند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی‌اقدام نمایند. بدهی است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین، هزینه آماده سازی از قیمت قطعی کسر خواهد شد.

‌‌ماده 26 - در کلیه طرح‌های آماده سازی تأسیسات روبنایی مثل مدارس، درمانگاه، فضای سبز و نظایر آن حتی‌الامکان از محل عواید اماکن تجاری، زمینهای‌واگذاری همان شهر، احداث شده و عرصه و اعیان آنها به صورت رایگان به دستگاه‌های بهره‌برداری کننده تحویل می‌شود.

قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب ۱۳۹۱

ماده ۳ـ بند ز ـ تبصره۱ـمشمولان دريافت خدمات مسكن عبارتند از:

۱ـ همسران، فرزندان و والدين شهدا، اسرا و مفقودالاثرها، جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگاني كه فاقد مسكن بوده يا داراي مسكن نامناسب مي‌باشند.

ماده۶ ـمشمولان اين قانون براي احداث يك واحد مسكوني با زيربناي مفيد تا يكصد و بيست مترمربع و بيست مترمربع تجاري در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزينه‌هاي عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني، عوارض شهرداري و نوسازي براي يك بار با معرفي بنياد معاف مي‌باشند. مفاد اين ماده در احداث مجتمع‌هاي مسكوني نيز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ايثارگران نخواهد بود.

تبصره ـمشمولان اين قانون از پرداخت هرگونه هزينه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (۵۰%) هزينه خدمات انشعاب آنها براي يك بار معاف مي‌باشند.

* افراد متقاضی استفاده از معافیت موضوع این قانون می بایست کلیه شرایط زیر را دارا باشند:

1- ارائه سند مالکیت ملک مورد نظر الزاماً بنام شخص مشمول

2- ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس

3- ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم استفاده از معافیت موضوع این قانون

* ظرفیت شهرداری های جهت اعطای معافیت به مشمولان موضوع این قانون در سال 1401 به تعداد 10 مورد  می باشد.

 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395

ماده ۲۳-بند ت-هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است.

ماده ۳۷- بند ت-دولت مکلف است از طریق شورای‌عالی حوزه‌های علمیه در اجرای وظایف تکلیفی نظام اسلامی و به‌منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزه‌های علمیه در حکم نهاد عمومی غیردولتی پشتیبانی و حمایت‌های زیر را به‌عمل آورد:

۱-معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه‌های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز

ماده ۳۷- بند ث- تبصره ذیل جزء 1 -مساجد از پرداخت هزینه‌های عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضاهای اصلی معاف می‌باشند.

ماده ۴۷-قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱و اصلاحات بعدی آن دائمی می‌شود.

ماده70ـمجموع تغييرات طرحهاي تفصيلي براي موضوع ماده(5) قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 و اصلاحات بعدي آن توسط کميسيون ماده مذکور در هر يک از موارد حداکثر تا پنج‌درصد(5%) مجاز است. تغييرات فراتر از اين ميزان بايد به تصويب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.

 

دستورالعمل وضع عوارض مطابق نامه شماره166472 مورخ 11/10/1396 وزیر محترم کشور و آراء دیوان عدالت اداری کشور

قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 26/12/1399

بند )ق(تبصره 6 :

۵ - رده‌های بسیج (پایگاه‌ها و حوزه‌ها) و موزه‌های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب اعم از شبکه، انشعاب و اشتراک آب و فاضلاب، برق، گاز و عوارض شهرداری معاف هستند.

۹- در اجرای جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یکبار معافند.

تبصره 12: بند (ب)

۲- به ‌دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه‌ مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده می‌شود با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به معاوضه املاک و ساختمان‌های ملکی خویش با املاک و اموال غیرمنقول شهرداری‌ها پس از اعلام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان اقدام کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است عملکرد این جزء را به صورت جمعی - خرجی ثبت کند.

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور:

ماده 36 بند ب ـعوارض حاصل از چشمه‌های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری‌ها یا دهیاری‌های همان منطقه قرار می‌گیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسلامی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌رسد، با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان صرف زیرساخت‌های گردشگری همان منطقه می‌شود.

ماده۶۰ ـبه‌منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد:

الف ـشهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

ماده۶۱ ـ بند پ ـوزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها موظفند با اعمال سیاست‌های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

ماده۸۰ ـ بند چ ـ  جزء ۲ـ  افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن‌ساز برای هرکدام از افراد تحت‌پوشش نهادها و سازمان‌های حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.

*لازم به ذکر است آیین نامه اجرایی این  ماده که به تصویب جانشین شورای اسلامی شهر کامفیروز رسیده است  به پیوست می باشد.

ماده۸۸ ـ بند ث ـ جزء ۴ـشهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند به ‌منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست‌و پنج‌درصد (۲۵%) و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش‌ماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز می‌باشد و آرامستان‌ها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند.

ماده۹۲ـ بند ج ـدولت و شهرداری‌ها و سازمان آب و فاضلاب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی لازم هستند حمایت کنند.

ماده۹۸ـ بند الف ـ جزء ۲ـتأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد.

 

قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394

ماده ۵۹ـ شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.

پرداخت صد درصد (۱۰۰%) عوارض به صورت نقد شامل 20درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب جانشین شورای اسلامی شهر می رسد.

در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود.

شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

قانون جهش تولید مسکن:

تاریخ تصویب : 24/06/1400

فصل چهارم ـ تأمین خدمات ساختمانی

ماده۱۴ـ هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان کلیه برنامه­های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با سی­درصد(۳۰%) تخفیف، محاسبه و دریافت می­شود.

ماده۱۵ـ وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست­های تشویقی، مهندسین داوطلب برای ارائه خدمات فنی مهندسی را در طرحهای حمایتی تأمین مسکن معرفی می­نماید.

تبصره ـ مددجویان، معلولان، ایثارگران و رزمندگان معسر با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان امور رزمندگان) از طریق وزارت راه و شهرسازی از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی برای یک­بار (یک واحد مسکونی) معاف هستند و هزینه آن از محل منابع صندوق ملی مسکن، تأمین و در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز می گردد.

ماده۱۶ـ وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه­های حمایتی مسکن، صرفاً حق انشعاب دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغ دیگری تحت هر عنوان را ندارند.

 

قیمت منطقه بندی  مبنای محاسبه عوارض سال 1401

ردیف

کاربری و شرح موقعیت محل

قیمت هر متر مربع مبلغ (ریال )

1

بر طرفین خیابان امام خمینی (ره ) امتداد جاده اصلی تا عمق 20متر تجاری

50000

2

بر طرفین خیابان امام خمینی (ره ) امتداد جاده اصلی تا عمق 20متر مسکونی

40000

2

بر طرفین بلوار امام حسین (ع) و کمر بندی

35000

4

بر طرفین خیابان های و کوچه های  14 متری

30000

5

بر طرفین خیابان های و کوچه های 12 متری

28000

6

بر طرفین خیابان ها و کوچه های 10 متر و کمتر

25000

7

اراضی مزروعی آبی و دیم واقع در شهر

15000

8

اراضی شور لم یزرع ، باتلاق و موات

10000

9

اراضی تاسیسات دامداری ، مرغداری ، برنجکوبی و کارگاه ها

20000

 

 

 

تعاریف و اصطلاحات

1-زیربنا: عبارتاستازسطحساختهشدهساختماندرهرطبقه.

2-سطحناخالصزیربنا:مجموعمساحتکلطبقاتساختماناعماززیرزمین،همکف،طبقات،نیمطبقه،بالکن،سرپلهواتاقآسانسور.

تبصره: رامپخارجی،وید،فضایخالیپشتستون،نورگیربیشتراز24مترمربع وحیاطخلوتبیشتراز15 مترمربعجزءزیربنایناخالصمحاسبهنمیگردد.

3- سطحخالصزیربنا: مجموعکلیهسطوحدراختیارهرکاربریمسکونی،تجاری،اداری،دفترکار،انباریتجاری،بالکنتجاریو... بهاستثنایپارکینگ،انباری،راهروو حریموسایرمشاعاتساختمان.

4-فضایمشاعی: بخشهاییازملککهدرانطباقباقاانونتملکآپارتمانهامالکیتآنبهعموممالکانمجموعهتعلقدارد.

تبصره:  مشاعاتدرساختمانهایمسکونیشامللابی،سرایداری،سرویس بهداشتیدرحیاط،مدیریت،اطلاعات،سایتکامپیوتر،سالناجتماعاات،فضایبازی بچهها،تأسیسات،شوتزباله،راهپلهوآسانسور،فضایورزشی،هواکش،نورگیرونمازخانهمیباشد.

5-زیربنایمفید: سطحکلساختمانبهجزدستگاهپلهوآسانسورومشاعاتمیباشد.

6-فضایغیرمفید: سطحکلزیربنابهغیرازفضاهایمفید.

7-فضایباز: سطحیکهرویآنهیچبناییاحداثنگردیدهوفقطبرایاستفادهازفضایسبز،استخر،حوض،آبنماوسایراستفادهمحوطهسازیمورداستفادهقرارگیرد.

8-سطحاشغال: سطحزمیناشغالشدهتوسطساختماندرطبقههمکف.

9-تراکمساختمانی: نسبتسطحساختهشدهدرمجموعطبقاتساختمانبهاستثنایسرپلهوآنقسمتاززیرزمینوپیلوتکهجهتپارکینگ،رمپموردنیازوانباریوتأسیساتاستفادهمیگرددبهمساحتکلزمین)بهدرصد(.

10-تغییرکاربری:هرگونهاقدامجهتتغییردرنوعاستفادهازساختماننسبتبهمفادمندرجدرمجوزهاوپایانکار.

11- واحدمسکونی:مجموعهفضاهاییکهبرایسکونتیکخانواردرنظرگرفتهشدهودارایورودیمستقلبودهوازحداقلامکاناتشاملفضایاقامت،سرویس بهداشتی،حمام،آشپزخانهبرخوردارباشد. فضاهایمشاعیفیمابینواحدهایمسکونی درزمانمحاسبهتأمینپارکینگوکسریپارکینگگروهیمحاسبهنمیگردد.

12-تجاری:عبارتاستازکلیهساختمانهاییکهبرابرتبصرهذیلبند24ماده55مادهقانونشهرداریهابهمنظورکسبوپیشهوتجارتاحداثگردیدهیامیگردندویا در آنهاواحدهایصنفیتحتپوششقانوننظامصنفیویاواحدهایتابعقانون تجارتو یا  قوانینخاصفعالیتداشتهباشند.ساختمانبانکهاومؤسساتمالی واعتباریوآژانسهایهواپیماییودفاترفروشبلیطبهصورتتجاریمیباشد.

13-تجاریخطی:واحدیاتمامیواحدهایتجاریکهبههرنحودرمجاورتمعبریاحرائمواقعدرمجاورتمعبرقرارداشتهباشنداعمازاینکهدارایحریمیافاقدحریم تجاریباشند.

 14- مجتمعتجاری:بهمجموعهایازتجاریهایبیشازیکبابکهخطینباشند،مجتمعگفتهمیشود.

15-تجاریمحلهای:عبارتاستازیکواحدتجاریدریکپلاکثبتیودارای مساحتحداکثر30مترمربع،واقعدربرگذرتا16مترودارایارتفاعدرحدارتفاع واحدمسکونی.

*( تذکر: این تعریف می بایست مطابق تعاریف و ضوابط طرح مصوب شهری باشد.)

16-دفترکار:محیطیاستکهدرآنصرفاًخدماتدفتریارائهگرددوفاقدبالکن داخلیباشدوازنظرطراحیداخلیدارایاتاقوسرویسهایلازمباحداکثرارتفاع 5/3 مترباشدوطبقضوابطومقرراتطرح مصوب شهریباشد. ضمناًبایستیزیرنظرمجمع امورصنفینباشدودرآنعرضهوفروشکالاصورتنگیرد.

تبصره:مؤسساتدولتیووابستهبهدولتونهادهایانقلاباسلامیمشروطبه اینکهبااصولبازرگانیادارهشوندومشمولپرداختمالیاتباشندازنظرپرداخت عوارضبهصورتدفترکارمحسوبمیشوند.

17-بالکنداخلتجاری: فضاییاستدرداخلواحدتجاریکهدرارتفاعیازسقفواحدتجاریطراحیمیگرددوراهدسترسیبهآنصرفاًازداخلواحدتجاریمیباشد.

تبصره:درصورتاحداثیاتوسعهبالکندرحد100%یابیشتردراینحالتبنای احداثیهرچنددارایراهدسترسیازداخل واحدتجاریباشد،بالکنمحسوبنمیگرددوبه صورتیکطبقهتجاریموردمحاسبهقرارمیگیرد.

18-انبارتجاری:محلیجهتانبارنمودنکالاومحصولاتتجاریبهصورتروبازوروبستهمرتبطباواحدتجارییابهصورتمستقل.

19-حریمتجاری:فضایحدفاصلواحدتجاریومعبربهعمقحداقل3متروبه عرضحداقلعرضواحدتجاریکهجهتتخلیهکالاویابارگیریمورداستفادهقرارمیگیرد.  دربافتقدیمبهاینفضاباراندازاطلاقمیگردد.  حریمتجاریشامل تجاریهایمحلهاینمیگردد.

20-اداری:بهاراضیواملاکاختصاصیافتهجهتاستقراروزارتخانهها،مؤسساتدولتی،نهادهایدولتیومؤسساتونهادهایعمومیغیردولتیونیروهاینظامیوانتظامیوبسیجگفتهمیشودکهطبقضوابطومقرراتطرح مصوب شهریباشند.

21- صنعتیکارگاهی:کلیهساختمانهاوفضاهایمرتبطکهبهمنظوراستفاده صنعتیویاتولیدیوایجادکارگاههایصنعتییاتولیدیاحداثشدهویامیشوندودارایموافقتاصولیازمراجعیمانندوزارتصنعتومعدنوتجارتویاجهادکشاورزیویاسازمانمیراثفرهنگیوصنایعگردشگریباشند.

22-بهداشتیدرمانی:بهاماکنیگفتهمیشودکهمشتملبربیمارستان،پلیکلینیک،مراکزاختصاصیبهداشتیدرمانی،مراکزتوانبخشی،مراکزاورژانس،پایگاه-بهداشت،زایشگاه،آسایشگاه،مددکاریاجتماعیوسایرمراکزارائهخدماتبهداشتی درمانیبراساسطرح مصوب شهریبامجوزوپروانهرسمیازمراجعذیصلاح.

23-ورزشی:کلیهفعالیتهایورزشیدرفضاهایروبازوروبستهکهاوردتأیید سازمانورزشوجوانانباشد.

24- فرهنگیمذهبی:کلیهفعالیتهاشاملکتابخانه،کتابفروشی،سالنهای همایش،کانونپرورشفکری،سینماتئاتر،سالنکنفرانس،مؤسساتودفاترروزنامه،مراکزصداوسیما،فرهنگسرا،موزهونگارخانهمشمولکاربریفرهنگیمیباشند. کلیه فعالیتهایمذهبیوعبادیازقبیلمساجد،مهدیه،حسینیه،تکایاومدارسعلوم دینیومعابداقلیتهایمذهبیومصلیهامشمولکاربریمذهبیمیباشد.

25-آموزشی:کلیهفعالیتهایمشتملبرمهدکودک،کودکستان،دبستان،-راهنمایی،دبیرستان،هنرستانفنیوحرفهایوآموزشگاههایموردتأییدمراجع ذیصلاحومراکزآموزشعالی.

26-نانوایی:کلیهفعالیتهایشاملآمادهسازیوپختوعرضهنانکهدرفضاهاییازجملهمحلاستراحتکارگران،رختکن،بخشخمیرگیری،انبارآردومحلفروش اتفاقمیافتدبهعنوانکاربرینانواییمحسوبمیشودکهدرنانواییهاایسنتیوصنعتیونانفانتزیوحجیمپزیومجتمعهاینانواییمیتوانندنسبتبهارائه خدماتاقدامنمایند.

27-جایگاهسوختوسوختگیری:محلیجهتسوختگیریبهصورتگاز،بنزینوگازوئیلجهتانواعوسیلهنقلیههمراهباسایرفضاهایخدماتیشاملدفترمدیریت،رختکنوسرویسهایبهداشتی،مخزنسوختوجایگاهسوختگیری.

28-شهربازیوتفریحی:کلیهفضاهایروبازوروبستهکهجهتفعالیتهایتفریحیوبازیدرسنینمختلفاختصاصدادهمیشود.

29-گردشگریوجهانگردی:بهمکانهاییاطلاقمیشودکهمشمولآییننامهایجاد،تکمیل،درجهبندیونرخگذاریتأسیساتایرانگردیوجهانگردیونظارتبرفعالیتآنهامیشود.

30-سرپله:فضاییسرپوشیدهجهتدسترسیبهپشتبامکهشاملسرویسپلهواتاقکآسانسورمیباشد.

31-بالکنروباز:سطحیاستمسقفکهحداقلازیکطرفبهطورمستقیمدرمجاورتهوایآزادقرارگرفتهاست.

32-بالکنروبسته:هرگونهبیرونزدگیساختماندرطبقاتبالایهمکفازحدقطعهمالکیتنسبتبهبرمعبرویاحدمجازسطحاشغالازطرفحیاطمیباشد.

33-پیلوت:عبارتاستازتمامیاقسمتیازطبقههمکفکهبهصورتفضایسرپوشیدهکهدرزیرتمامییاقسمتیازکفطبقهاولقرارمیگیردوکفآنهمسطحمعبریابالاترازآناستوصرفاًبهعنوانپارکینگ،فضایبازعمومیوانبارمورد استفادهقرارمیگیردوارتفاعآنتازیرسقفحداقل 20/2مترتاحداکثر2/40متراست.

34-زیرزمین:قسمتیازساختمانمیباشدکهارتفاعرویسقفآنازسطحمعبر حداکثر50/1 مترفاصلهداشتهباشد.

35-تعمیراتجزئی:بهعملیاتساختمانیگفتهمیشودکهبهطورمحدودومستمربراینگهداریانجامشود؛بهعنوانمثال: نقاشیساختمان،تعمیرتأسیسات ساختمان،لکهگیریدرقسمتیازحیاطیاانباریساختمانوعایقکاریپشتبام.

36-تعمیراتکلی:بازسازیونوسازیقسمتهاییازساختمانکهموجبافزایشعمرساختمانیاارتقایکیفیساختمانشود،مشروطبهعدمتعویضپوشش،اضافه بنایاتجدیدبنامانندنماسازی،تقویتایمنیساختمان،ایجادتأسیساتحرارتی،تعمیراتویاتغییراتکلیدرداخلساختمان.

37-قیمتP: منظور از (P) یا شاخص محاسبه عوارض، ارزش معاملاتی زمین و ساختمان که توسط جانشین شورای اسلامی شهر کامفیروز مصوب گردیده است ( دفترچه شاخص محاسبه عوارض با انضمام نقشه وضع موجود به پیوست می باشد.)

*تذکر:در صورت مغایرت هر کدام از تعاریف فوق با تعاریف و ضوابط موجود در طرح مصوب شهری،  تعاریف و ضوابط طرح مصوب شهری ارجحیت خواهد داشت.

توضیحات:

 • چنانچهملکیدارایچندبرباشد،درمحاسبهیعوارضمربوطهبالاترینشاخص  برملکمشرفبهمعبرملاکعملخواهدبود. همچنیندرصورتیکهملکیدرمیدانیافلکه واقعشدهباشد،عوارضبراساسبالاترینشاخصجبههیخیابانیکهازمیدانیافلکهمنشعبمیگردد،محاسبهخواهدشد.
 •  بااستنادبهدادنامه هایشماره 587 مورخ 25/11/83، شماره 48 مورخ  3/2/85، شماره 1234 مورخ 26/4/97، شماره 307 مورخ 13/2/97 و شماره 1274 مورخ 2/5/97هیأتعمومیدیوانعدالتاداری در صورت صدور رأی قطعی ابقاء بنا (اعیانی) توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها وپسازوصولجرایم تعیین شده مطابق رأی صادره کمیسیون مذکور،محاسبه و اخذ عوارضمتعلقهبهنرخروزبلامانع خواهدبود.
 • با استناد به ماده 2 و تبصره 5 ذیل ماده 3 قانونتعاریفمحدودهوحریمشهر،روستاوشهركونحوهتعیینآنها عوارضموضوعاینتعرفهدرداخلمحدودهوحریمشهر وفق مقرراتقابلوصولاست.
 • قوانینومقرراتمربوطبهمعافیتهایمصوب (پسازتصویبقانونمالیاتبرارزشافزودهمصوب 17/2/87)ویامعافیتهاییکهدرقوانینبودجهیسنواتی،و سایر قوانین پیشبینیمیگردد به استناد بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور قابل اعمال خواهد بود.درهرحالتخلفاتساختمانیمشمولاستفادهازهیچگونهتخفیفومعافیتینخواهندبود.
 • تعاریفواصطلاحاتبهکاررفتهدرایندستورالعملبراساسمصوبهیمورخ10/3/1389شورایعالیشهرسازیومعماریدرخصوصطرحتدقیقتعاریفومفاهیمکاربریهایشهر میباشد و در صورت هر گونه مغایرت، عمل به مفاد جداول موجود در این تعرفه برای محاسبه عوارض و بهاء خدمات ارجح خواهد بود. (جداول شماره 1 و 2)

جدول شماره1:تعاريفكاربريهايشهري

رديف

نوعكاربري

تعريف

1

مسكوني

بهاراضياختصاصيافتهجهتسكونتاطلاقميشود

2

آموزشتحقيقاتوفناوري

بهاراضيكهجهتفعاليتهايآموزشعاليوتكميليوپژوهشيبعدازدورهتحصيلاترسميوعمومي

)تحصيلاتمتوسطه( اختصاصدادهميشودگفتهميشود.

3

آموزشي

بهاراضياختصاصيافتهبرايفعاليتهايآموزشرسميوعموميتحتمديريتوزارتخانههايآموزشو

پرورشوكارواموراجتماعيگفتهميشود.

4

اداريوانتظامي

بهاراضياختصاصيافتهجهتاستقراروزارتخانهها،موسساتدولتي،شركتهايدولتيوموسساتونهادهاي

عموميغيردولتيونيروهايانتظاميوبسيجگفتهميشود.

5

تجاري  خدماتي)انتفاعيوغيرانتفاعي(

بهاراضياختصاصيافتهبرايانواعفعاليتهايبازرگانيوخدماتانتفاعيوغيرانتفاعيگفتهميشود.

6

ورزشي

بهاراضياختصاصيافتهجهتانجامورزشهايمختلفازسطوححرفهايتامبتديگفتهميشود.

7

درماني

بهاراضياختصاصيافتهبهخدماتپزشكي،درمانيوسلامتانسانودامومددكاريهاياجتماعيگفتهميشود.

8

فرهنگي  هنري

بهاراضياختصاصيافتهبهفعاليتهايفرهنگيگفتهميشود.

9

پاركوفضايسبز

بهاراضياختصاصيافتهجهتپارك)بوستان( كهتوسطشهردارياحداثومورداستفادهعمومقرارميگيردگفته ميشود.

10

مذهبي

بهاراضياختصاصيافتهجهتانجامفرايضومراسمدينيومذهبيوبقاعمتبركهگفتهميشود.

11

تجهيزاتشهري

بهاراضياختصاصيافتهجهترفعنيازهايعموميشهروندانكهعمدتاًدروظايفشهردارياستگفتهميشود.

12

تاسيساتشهري

بهاراضيكهجهتامورمربوطبهتاسيساتزيربناييشهرويابهداشتشهروشهرونداناختصاصمييابدگفتهمي شود.

13

حملونقلوانبارداري

بهاراضياختصاصيافتهجهتشبكهمعابروساختمانهاييكهبرايانجامسفرهايشهري،برونشهريوبين شهريوانبارهانيازاستگفتهميشود.

14

نظامي

بهاراضياختصاصيافتهبهنيروهايمسلحگفتهميشود.

15

باغاتوكشاورزي

بهاراضياختصاصيافتهبهباغاتوزمينهايكشاورزيگفتهميشود.

16

ميراثتاريخي

بهاراضياختصاصيافتهبهمكانهايتاريخيگفتهميشود.

17

طبيعي

بهسطوحاختصاصيافتهبهجنگلهايطبيعيودستكاشتوامثالهمگفتهميشود.

18

حريم

بهاراضيكهحسبقانونجهتاهدافخاصحفاظتومنظورميشوندگفتهميشود.

19

تفريحيوتوريستي

بهاراضياختصاصيافتهجهتاقامتوسياحتگفتهميشود.

20

صنعتي

بهاراضياختصاصيافتهجهتاستقرارصنايعمشمولگروهالف،موضوعمصوبهشماره64677 / ت18591 مورخ88/12/26هياتوزيرانواصلاحاتبعديآنگفتهميشود.

 

 

جدول شماره 2:عملكردهايمجازكاربريهايشهريبهتفكيكسطوحتقسيماتشهري

رديف

نوعكاربري

مقياس

تعريف

1

مسكوني

محله

سكونتگاههايتكواحديومجتمعهايچندخانواريوآپارتمانيچندواحديوخوابگاههايدانشجوييخارجاز محوطهدانشگاه

2

آموزشتحقيقاتوفناوري

شهر

مدارسعالي،دانشگاهها،دانشكدهها،دانشسراها،حوزههايعلميهومراكزتحقيقاتيوپژوهشيوعلميوكاربردي وپاركفناوري

3

آموزشي

محله

آموزشهايپيشدبستاني)مهدكودك  آمادگي  دبستان(

ناحيه

كلاسهايسوادآموزي  مدارسراهنمايي  دبيرستانوپيشدانشگاهي

منطقه

هنرستانهايصنعتيوابستهبهآموزشوپرورشومجتمعهايآموزشيفنيوحرفهايوزارتكارواموراجتماعي

شهر

مدارساسلامي،مدارسكودكاناستثنايي،مراكزپرورشاستعدادهايدرخشان،مدارسشاهدومدارساتباع خارجي

4

اداريوانتظامي

ناحيه

شهردارينواحيشوراهايحلاختلاف

منطقه

 

مجتمعهايقضايي،آموزشوپرورش،راهنماييورانندگي،تاميناجتماعي،پست، ثبتاحوال،ثبتاسناد،اموراقتصاديومالياتي،راهنماييورانندگي،كلانتري،آگاهيوپايگاههايبسيج

شهر

 

وزارتخانههاوسازمانهايمستقلدولتي،اداراتكلوشركتهايوابستهبهوزارتخانههاوسازمانهايمستقلدولتي ونهادهايعموميغيردولتي،ستادنيروهاينظاميوانتظامي،وسايرمراكزانتظامي،سفارتخانهها،كنسولگريهاوسازمانهايبينالمللي،شهرداريوشوراياسلاميشهر،دادگستريوزندانهايموجودومراكزبازپروريو كانونهاياصلاحوتربيت

خارج از

محدودهشهر

زندان

5

تجاري

 

محله

واحدهايخريدروزنه)خواروبار،ميوهوسبزي،نانوايي،قصابيوامثالهم(

ناحيه

 

واحدهايخريدهفتگي)سوپرماركت،فروشگاههايمصرفشهروروستا،نوشتافزار،قنادي،آجيلفروشيو...(شعببانكهاوصندوقهايقرضالحسنهوموسساتماليواعتباري،بنگاههايمعاملاتاملاك،بازارچهها، فروشگاههايمنسوجات،پلاستيك،لوازمخانگي،لوازمصوتيوتصويري،كتابفروشيها،رستورانها،شركتهاي بيمه،داروخانهوانواعمشابهديگر

شهر

عمدهفروشيها،راستههايصنوفمختلفوبورسها،بازار،شركتهايبازرگانيوتجاري،واحدهايخريدخاصوبلندمدتمانندفروشگاههايبزرگزنجيرهاي،مبلفروشيها،پوشاك،شعبمركزيبانكهاوموسساتماليواعتباري،موسساتتجاريوارداتوصادراتكالا،نمايندگيفروشعرضهوسايلنقليه،فروشگاهعرضهقطعات يدكي،وسايلنقليهوفروشگاهعرضهصنايعدستيوفرش،تالارهايپذيرايي،تعميرگاههايلوازمخانگيوخودرو،دفاترنمايندگيبانكهايخارجي،نمايندگيموسساتتجاريخارجي، اداراتآبوبرق،گاز،مخابرات، وسرپرستيبانكها

خدماتانتفاعي

 

محله

دفاتر)پست،امورمشتركينتلفنهمراه،فروشروزنامهومجله(،آرايشگاههايزنانهومطبپزشكان

ناحيه

پليس +10،آموزشگاههايخصوصي،دفاتر)وكالت،مهندسيونقشهبرداري،ثبتاسناد،ازدواجوطلاق،شركتهاي

پيمانكاريومشاوروخدمات(،آزمايشگاههايطبيوتخصصي،مراكزراديولوژي،سالنهايورزشيكوچك،مركزمشاورهدرمانيوخانوادگي

منطقه

ارائهخدماتاينترنت،دفاترحسابرسي،مراكزامآرايومشابه،آمبولانسخصوصي،درماناعتياد،فيزيوتراپي،مراكزكاريابي،مركزمعاينهفنيخودرو،رسانههايديجيتالانتفاعي،راديولوژي،مطبدامپزشكان

خدمات

غيرانتفاعي

شهر

دفاتراحزاب،تشكلهايمردمنهاد  موسساتخيريه  اتحاديهها،مجامع،انجمنهاوتعاونيها،رسانههاي ديجيتالخبري،هياتهايورزشيوآموزشگاههايمذهبي)بهغيرازحوزههايعلميه(

6

ورزشي

محله

زمينهايبازيكوچك

ناحيه

زمينهايورزشيوسالنهايكوچكورزشيواستخرها

شهر

ورزشگاههاومجتمعهايورزشي،زورخانهها،مجموعههايآبيورزشي

7

درماني

محله

مراكزبهداشتوتنظيمخانواده،درمانگاهها

ناحيه

پليكلينيكها

منطقه

مراكزانتقالخون،بيمارستانهايكمتراز64 تختومراكزاورژانس

شهر

بيمارستانهاياصليشهر،زايشگاهها،تيمارستانها،مراكزتوانبخشيومراكزنگهداريكودكانبيسرپرستوسالمندان،معلولينوجانبازانودرمانگاههايدامپزشكي

8

فرهنگي  هنري

ناحيه

كتابخانههاوسالنهاياجتماعاتكوچك،كانونهايپرورشفكريكودكانونوجوانان،سينما

شهر

كتابخانهمركزيوتخصصي،نگارخانه،فرهنگسراومجتمعهايفرهنگي،سالناجتماعات،سينما،تئاتر،سالن كنسرت،موسساتودفاترمركزيروزنامهومجله،مراكزصداوسيما

9

پارك

محله

بوستان)پارك( محلهاي

ناحيه

بوستان)پارك( ناحيهاي

شهر

بوستان)پارك( اصليشهر

10

مذهبي

محله

مساجد،حسينيههاوفاطميهها

شهر

مساجدبزرگومسجدجامعشهر،مصلي،مهديه،كليساها،كنيسههاوآتشكدهها

11

تجهيزاتشهري

محله

ايستگاههايجمعآوريزباله

ناحيه

ايستگاههايجمعآوريزباله،ايستگاههايآتشنشاني،ميادينميوهوتره،اورژانس115 ،جايگاههايسوخت

شهر

گورستانهايموجود  نمايشگاههايدائميومراكزامدادونجاتهلالاحمر

خارج ازمحدودهشهر

انتقالگورستانها،مركزحفربهداشتيزباله،ميدانمركزيميوهوتره،حملونقلبار

12

تاسيساتشهري

محله

ايستگاههايتنظيمفشارگاز،آبوفاضلاب،سرويسهايعموميبهداشتي

منطقه

مخازنآبزمينيوهوايي،تصفيهخانههايآبوفاضلابوپستايستگاههايتنظيمفشارگاز

13

حملونقلوانبارداري

محله

معابروپاركينگهايمحلهايوايستگاههايمترو

ناحيه

معابرپاركينگهايعموميواتوبوسرانيشهري،پايانههايمسافربري

شهر

معابر،پايانههايمسافربريدرونشهريوبينشهري،ايستگاهفرودگاههايموجود،بنادر،تاسيساتمركزيمترو،پاركينگهايبينشهريكوچكوسردخانهها

خارجاز

محدودهشهر

انبارهاياصليكالافرودگاه،سيلووسردخانهها

14

نظامي

شهر

پادگانهاوآمادگاههايموجودنيروهاينظامي

15

باغاتوكشاورزي

محله

زمينهايكشاورزيوباغاتوواحدهايباغمسكوني

16

تاريخي

شهر

اماكنومحوطههايتاريخي،موزهها،بناهاييادبود،آرامگاهمشاهير،اماكنمتبركهوحريمهايتملكشدهآنان

17

طبيعي

شهر

سطوحيكهجهتجنگلهايطبيعيوفضايسبزدستكاشت)غيرازپارك( مييابد.

18

حريم

شهر

حريمقانونيرودخانهها،تالابها،آبگيرها،مسيلهاوراهحريمقانونيتملكراهآهنهايبينشهريوتاسيسات زيربناييآبوبرقوگازونفتوفاضلاب

19

تفريحي-گردشگري

شهر

هتل،مسافرخانه،مهمانپذيرومهمانسراها،هتلآپارتمانومتل،شهربازيتفريحيويژهپاركهايجنگليواردوگاههايجهانگرديوپلاژهايساحليو...

خارجاز

محدودهشهر

باغوحش

20

صنعتي

 

 

 

 

 

 

گروههايالف

مصوبهشماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هياتمديران

بااصلاحات

بعديآن

غذايي:

-1 تهيهوبستهبنديخشكباربدونشستشو

-2 بستهبنديخرمابدونشستشو

-3 واحدتوليدآبنباتوپولكيشكرپنيروغيرهتا3000 تندرسال

4 -واحدتوليدنبات)نباتريزي(

5 -واحدتوليدگزوسوهانتا300 تندرسال

6 -واحدبستهبندينمكوادويهجات

7 -واحدبستهبنديچاي

8 -واحدبستهبنديقهوه

9 -واحدتوليدقندحبهوكلهتا300 تندرسالبهروشنمزدنوبدونروشپخت

-10 واحدبستهبنديعسل

-11 توليدبستنيتا100 تندرسال

-12 توليدشيرينيونانتا300 تندرسال

13 -آسيابوتوليدآردگندموجوتا300 تندرسال

14 -واحدبستهبنديكرهوسايرلبنياتتا100 تندرسال

15 -توليدبيسكويتوشكلاتتا300 تندرسال

16 -واحدرشتهبريتا300 تندرسال

17 -واحدماكارونيسازيتا300 تندرسال

18 -واحدتوليدآجموم)مخصوصكندويعسل(

19 -واحدبستهبنديسبزيجاتوميوهجات

20

صنعتي

گروههايالف

مصوبهشماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هياتمديران

بااصلاحات

بعديآن

21 -واحدتوليديخ)صرفاًدرمناطقصنعتيدرونشهريبايستياستقراريابند)

21 -واحدتوليدنانبستني

22 -واحدبستهبنديگلاب

23 -واحدبستهبنديعرقياتگياهي

24 -واحدبستهبنديجوبدونعملياتبوجاريوشستشو

25 -واحدسورتينگوبستهبنديحبوباتبدونبوجاري

26 -واحدتوليد،بهبوددهندهكيفيتآرد-

27 -واحدتوليدغذايكودكانآردغلاتآمادهبودنعملياتبوجاريوآسياب

20

 

 

 

 

 

 

 

صنعتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروههايالف

مصوبهشماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هياتمديران

بااصلاحات

بعديآن

 

 

 

 

 

نساجي:

1-واحدهايقاليبافي،زيلوبافيونمدماليدستيودستبافتها-

2-شيرازهدوزيحاشيهموكتوفرشماشيني-

3-جوراببافيحداكثرسهدستگاه)باحداكثر100 تندرسال( -

4-كشبافيوتريكوبافي،گردبافي،كننوراشلحداكثرتاسهدستگاه)ياحداكثر100 تندرسال( -

5-واحدتوليدلباسوپوشاكحداكثر3000 دست،انواعلباسوپوشاكدرسال-

6-توليدطنابنخيياكنفي،تورماهيگيري،قيطان،انواعنواروروبان-

7-واحددوزندگيلحافوتشكوبالشبدونخطحلاجييابااستفادهازپشمشيشه-

8-واحدپارچهچاپيروشدستي)مانندپارچهقلمكاراصفهانچاپسيلكوغيره( -

9-پارچهبافيدستي)غيرموتوري( -

-10واحدتوليدفتيلهنفتسوزونوارهايصنعتي-

-11واحدتوليداليافپروپلين

20

 

 

 

 

صنعتي

 

 

 

گروههايالف

مصوبهشماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هياتمديران

بااصلاحات

بعديآن

 

چرم:

-1 واحدتوليدمصنوعاتسراجيازقبيلكيف،دستكش،جلدچرميونظايرآن-

2 -واحدتوليدمصنوعاتپوستيازقبيلكلاهپوستي،پوستينومواردمشابهازپوستدباغيشده-

3 -واحدتوليدبستاييكفشحداكثرتا90000 جفتدرسال-

4 -واحدتوليدكفشماشينيحداكثر90000 جفتدرسال-

5 -واحدمونتاژدستوپايمصنوعيبااستفادهازچرم-

6 -واحدمونتاژلوازمارتوپديبااستفادهازچرم

20

 

صنعتي

 

 

گروههايالف

مصوبهشماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هياتمديران

بااصلاحات

بعديآن

 

سلولزي:

1 -واحدتوليدجعبهمقواييوكارتنازورقآماده-

2 -واحدتوليدپاكتخواروبارومراسلاتمشابهآن-

3 -واحدتهيهكاغذديواريازكاغذآمادهوچاپشده-

4 -واحدتوليدكاغذودفترازكاغذآماده-

5 -واحدتوليدلوازمالتحريركاغذيومقواييازورقآماده-

6 -واحدصحافيوچاپخانههايساده-

7 -واحدتوليدمصنوعاتچوبپنبهاي-

8 -واحدنجاريوخراطيبدونالوارسازي-

9 -واحدمبلسازيوسايرمصنوعاتچوبيتا200 مترمكعبچوبدرسالبدونرنگ-

-10 توليدانواعفيلترهايكاغذيازجملهفيلترهايهوابااستفادهازورقآماده-

-11 واحدتوليدانواعدوكولولهطاقهپيچيمقواييوسايرمصنوعاتمشابهازورقآماده-

-12 توليدمحصولاتساختهشدهازنيوحصيروسبدبافيازاليافگياهي-

-13 واحدبستهبنديدستمالومحصولاتمشابهبااستفادهازكاغذآماده-

-14 واحدپرسكاريوچسباندنروكشنايلونبااستفادهازروكشآماده

-15 واحدتوليدقايقهايچوبيوبلمتا200 دستگاهدرسال-

16 -واحدتهيهكاربنواستنسيلازكاغذآماده-

-17 واحدتوليدكلاسوروزونكنازمقوايآماده

20

 

صنعتي

 

 

 

 

 

 

گروههايالف

مصوبهشماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هياتمديران

بااصلاحات

بعديآن

 

فلزي:

1 -واحدقلمزنيانواعفلزات-

2 -واحدتراشكاريوقطعهسازيوقالبسازيبدونريختهگريوآبكاريحداكثرتاسهدستگاهتراش-

3 -واحدتوليددربوپنجرهآهنيوآلومينيومي)صرفاًدرمناطقصنعتيدرونشهري( -

4 -واحدتوليدكانالكولر،لولهبخاري)صرفاًدرمناطقصنعتيدرونشهري( -

5 -واحدهايطراحيومونتاژحداكثرتاسهدستگاهتراش-

6 -واحدصنعتيتوليدظروفآلومينيومازورقآمادهبايكدستگاهخمكنحداكثر100 تندرسالصرفاًمناطق-

صنعتيداخلشهري

7 -واحدمونتاژتجهيزاتگردوغبارگيرازقطعاتآماده-

8 -واحدتوليداتصالاتهيدروليك)پرسبستفلزيبهدوانتهايشيلنگفشارقوي( -

9 -واحدطراحيومونتاژكولراتومبيل-

-10 واحدطراحيومونتاژكاربراتورگازسوز

-11 واحدتوليدترموستات

20

 

صنعتي

 

گروههايالف

مصوبهشماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هياتمديران

بااصلاحات

بعديآن

كانيغيرفلزي:

1 -واحدتوليدمصنوعاتشيشهايبدونكورهذوب-

2 -واحدتوليدآيينه،پوكهآمپول،شيشهآزمايشگاهيبدونكوره-

3 -واحدتوليدمصنوعاتتزئينيسنگي)صنايعدستي( -

4 -واحدتوليدپودرجوشكاري

20

 

صنعتي

 

گروههايالف

مصوبهشماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هياتمديران

بااصلاحات

بعديآن

شيميايي:

1 -واحدتوليدآبمقطر-

2 -واحدتوليدنايلونونايلكسوسلوفان)بااستفادهازرولآماده( -

3 -واحدصرفاًبرشاسكاچظرفشويي-

4 -واحدطراحيومونتاژنتترمز

20

 

 

 

 

صنعتي

 

 

گروههايالف

مصوبهشماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هياتمديران

بااصلاحات

بعديآن

 

دارويي،آرايشيوبهداشتي:

1 -واحدتوليدموادبهداشتيوآرايشي)فرمولاسيون( -

2 -واحداختلاطوبستهبنديپودرازالهمو-

3 -واحدتوليدقرصوپودراكسيژنه-

4 -واحدتوليداكسيدان،كرمبهداشتيوصنعتيوپودربلوندراكسيژن-

5 -واحدتوليداسانس،تنطور،الكالوئيدازموادشيمياييوطبيعي-

6 -واحدتوليدهورمونوآنتيبيوتيك

20

 

صنعتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروههايالف

مصوبهشماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هياتمديران

بااصلاحات

بعديآن

 

برقوالكترونيك:

1 -واحدتوليدلوازمبرقيكوچكبهصورتمونتاژ)نظيرزنگاخبارودربازكن( -

2 -واحدتوليدآنتنتلويزيونبدونآبكاريولوسترازقطعاتآماده-

3 -واحدطراحيوتوليدلوازمبرقيوالكترونيكيبهصورتمونتاژمشروطبراينكهعملياتكورهايوعملياتتر-

نداشتهباشد.

4 -واحدتوليدلوازمپزشكي،آزمايشگاهيوآموزشي،قطعاتالكترونيك-

5 -واحدتوليدترانزيستورومقاومتوغيره-

6 -واحدتوليدانكوباتوروسايرلوازمآزمايشگاهيبدونآبكاري-

7 -واحدتوليدانواعساعت-

8 -واحدطراحيوتوليدتقويتكنندهصوتنظيربلندگووآمپليفايربهصورتمونتاژ-

9 -واحدتوليدراديووتلويزيونولوازمصوتيوتصويري-

-10 واحدتوليددستگاههايبرقيعلامتدهندهسمعيوبصري-

-11 واحدتوليدسيستمهايمخابراتيمراكزتلفن-

-12 واحدتوليدلوازمالكترونيكي)كامپيوتر،لوازماداريولوازمدقيقالكترونيكي( -

-13 واحدتوليدكنترلهايولتاژوفركانس-

-14 واحدتوليدآفتامات-

-15 واحدتوليدمودموميكروكنترل-

16 -واحدطراحيومونتاژتايمر-

17 -واحدتوليدكارتوبردهايكامپيوتري

20

 

صنعتي

 

گروههايالف

مصوبهشماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هياتمديران

بااصلاحات

بعديآن

كشاورزي:

1 -واحدزنبورداريوپرورشملكه)تارديف4 فاقدمحدوديتفاصلهازامكانمسكوني( -

2 -واحدپرورشپرندگانزينتيتا100 قطعه-

3 -واحدپرورشكرمابريشم-

4 -واحدپرورشماهيزينتي-

5 -آزمايشگاهدامپزشكي

20

صنعتي

 

گروههايالف

مصوبهشماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هياتمديران

بااصلاحات

بعديآن

 

ماشينسازي:

1 -واحدقالبومدل)درجهريختهگري،فيكچر،قالبقطعاتاستاندارد،قالبقيدوبستوابزارقالب،مدل-

2 -واحدتجهيزاتشبكهآبوفاضلاب)پمپهايدياگرامي،كفكش،لجنكشوتجهيزاتتصفيه( -

3 -واحدماشينآلاتوتجهيزاتحملونقلمكانيكي)آسانسوروقطعاتآسانسور،پلهبرقي،بالاتراك،جرثقيل-

سقفي،جرثقيلپشتكاميوني،جكپالتبالابروقطعاتمربوطه،نوارنقالهو... جرثقيل(

4 -واحدپمپوكمپرسور)پمپهايخلاءوكيومآتشنشاني،آب،كمپرسورهايصنعتيومصرفيوگاراژيموادفله-

وتلمبههايبادي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 1 - عوارض زير‌بنا(احداث اعياني) از نوع مسكوني

رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض(متر مربع)

توضيحات

 •  

عوارض زیربنا

K*P*S

K:8

بند (1)‌: منظور از زیربنا در محاسبه عوارض این بند، زیربنا ناخالص می باشد.

بند (2)‌: در صورت درخواست متقاضیان ‌براي احداث استخر‌، سونا‌، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر ‌متر‌مربعP*Kقابل وصول مي‌باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد.

بند (3)‌: مساحت پاركينگ‌، راه‌پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض مي‌گردد ولی در ردیف عوارض تراکم محاسبه نمی گردد.

بند(4) : حداقل فیمت هر متر زیربنا در این ردیف تعرفه از 90000 ریال نباید کمتر باشد.

بند(5) : چنانچه ذینفعان پس از ساخت وساز بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی اقدام به تبدیل واحدهای مجاز به واحد های بیشتر(واحد اضافی) بدون تغییر متراژ زیربنا نمایند پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ،چنانجه رای قطعی بر ابقاء موضوع تخلف صادر گردد، با توجه ارزش افزوده ایجاد شده برای ذینفع  و تحمیل هزینه های خدمات رسانی مضاعف برای شهرداری ، ذینفع مکلف به پرداخت عوارض ایجاد واحد اضافی  به میزان * 0.2*k*P  می باشد.( با توجه به دادنامه شماره 336 مورخ 5/12/1396 رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت موخر دادنامه شماره 326 مورخ 25/2/1397 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

A: تعداد واحدهای فعلی

P: تعداد واحدهای سابق

Kضریبی است که به تصویب شورای اسلامی شهر خواهد رسید.K:10 

مستندات قانونی:بند 16 ماده 80  قانونتشکیلات،وظایفوانتخاباتشوراهایاسلامیکشوروانتخابشهردارانمصوب1375 بااصلاحیههایبعدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 2 - عوارض زيربنا از نوع غير مسكوني (احداث بنا)  يك ‌متر‌مربع تجاری

رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض( متر مربع)

توضيحات

1

 زیربنای همکف

K*P*S

K:15

بند (1)‌: املاکی که قبل از اولین طرح مصوب شهری ( در صورت روستا بودن ملاک، طرح هادی می باشد)  احداث شده اند عوارض موضوع این بند جهت آنها  به صورت  50 درصد محاسبه و اخذ می گردد.

ضمنا ملاک اثبات تجاری بودن ملک  دارا بودن حداقل یکی از شرایط ذیل می باشد:

 الف-پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفی

ب-قبوض آب و برق و گاز تجاری

ج-قبض پرداخت مالیات سالیانه به صورت تجاری

د-پروانه تجاری مبنی بر تجاری بودن ملک از مراجع ذیصلاح

بند(2) : ضرایب سایر طبقات به شرح ذیل می باشد:

 ضریب زیرزمین (1- ) معادل 70% همکف

ضریب زیرزمین (2- و پایین تر ) معادل 50% همکف

ضریب طبقه اول معادل 60% همکف

ضریب طبقه دوم معادل 50% همکف

ضریب طبقه سوم و بالاتر معادل 40% همکف

بند(3) : عوارض انباری تجاری کلیه طبقات معادل 60% عوارض زیربنای تجاری همان طبقه محاسبه می گردد.

بند(4): عوارض نیم طبقه تجاری کلیه طبقات معادل 50% عوارض زیربنای تجاری طبقه مربوطه محاسبه می گردد.

بند(5) : چنانچه ذینفعان پس از ساخت وساز بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی اقدام به تبدیل واحدهای مجاز به واحد های بیشتر(واحد اضافی) بدون تغییر متراژ زیربنا نمایند پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ،چنانجه رای قطعی بر ابقاء موضوع تخلف صادر گردد، با توجه ارزش افزوده ایجاد شده برای ذینفع  و تحمیل هزینه های خدمات رسانی مضاعف برای شهرداری ، ذینفع مکلف به پرداخت عوارض ایجاد واحد اضافی  به میزان * 0.2*k*p  می باشد.( با توجه به دادنامه شماره 336 مورخ 5/12/1396 رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت موخر دادنامه شماره 326 مورخ 25/2/1397 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

A: تعداد واحدهای فعلی

P: تعداد واحدهای سابق     K:25                   

مستندات قانونی:بند 16 ماده 80  قانونتشکیلات،وظایفوانتخاباتشوراهایاسلامیکشوروانتخابشهردارانمصوب1375 بااصلاحیههایبعدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 3 - عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی جهت سایر کاربریهای مصوب شهری

 

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض( متر مربع)

توضيحات

1

آموزشتحقيقاتوفناوري

معادل مسکونی

بند(1) - در ردیف شماره 12 توضیح این که شاخص pمبنای محاسبه بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر می باشد.

بند(2) - کلیه اراضی واقع در حریم شهر صرفا پس از اخذ موافقت کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان و تایید و ابلاغ آن توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس مجاز به اخذ پروانه ساختمانی پس ازپرداخت عوارض و بهاء خدمات مربوطه به حساب شهرداری می باشد.

بند (3) - املاکی که پس از طرح در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها منجر به صدور رای قطعی ابقاء بنا گردد مشمول پرداخت جرایم کمیسیون و کلیه عوارض و بهاء خدمات متعلقه در  این بند و دیگر بندهای این تعرفه با استناد به دادنامه ها ی شماره  587 مورخ 25/11/83، شماره  48 مورخ  3/2/85، شماره 1234 مورخ 26/4/97، شماره 307 مورخ 13/2/97 و شماره 1274 مورخ 2/5/97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشند.

بند(4) : چنانچه ذینفعان پس از ساخت وساز بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی اقدام به تبدیل واحدهای مجاز به واحد های بیشتر(واحد اضافی) بدون تغییر متراژ زیربنا نمایند پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ،چنانجه رای قطعی بر ابقاء موضوع تخلف صادر گردد، با توجه ارزش افزوده ایجاد شده برای ذینفع  و تحمیل هزینه های خدمات رسانی مضاعف برای شهرداری ، ذینفع مکلف به پرداخت عوارض ایجاد واحد اضافی  به میزان * 0.2*k*p  می باشد.( با توجه به دادنامه شماره 336 مورخ 5/12/1396 رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت موخر دادنامه شماره 326 مورخ 25/2/1397 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

A: تعداد واحدهای فعلیK : 5           

P: تعداد واحدهای سابق

2

آموزشي

معادل مسکونی

3

اداريوانتظامي

معادل 40% تجاری

4

ورزشي

معادل50 % مسکونی

5

درماني

معادل50 % مسکونی

6

فرهنگي  هنري

معادل20% مسکونی

7

مذهبي

مواد قانونی برنامه ششم توسعه و قوانین

بودجه سالیانه کل کشور

8

تجهيزاتشهري

معادل 1.5 برابر مسکونی

9

تاسيساتشهري

معادل 2 برابر مسکونی

10

حملونقلوانبارداري

معادل 50% تجاری

11

نظامي

معادل 50% مسکونی

12

املاک واقع در حريم شهر

معادل70درصد کاربریهای واقع در محدوده شهر

13

تفريحيوتوريستي

معادل 10% تجاری

14

صنعتي

معادل 10% تجاری

مستندات قانونی:بند 16 ماده 80  قانونتشکیلات،وظایفوانتخاباتشوراهایاسلامیکشوروانتخابشهردارانمصوب1375 بااصلاحیههایبعدی و دادنامه های فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 4 - عوارض حصار كشي و ديوار كشي و مجوز احصاربراي املاك فاقد مستحدثات

رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض(متر طول)

توضيحات

1

عوارض صدور مجوز حصارکشی اراضی فاقد مستحدثات

K* p*L2

 

K:  3          

بند (1)‌: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده 110 قانون شهرداری كه مقرر مي‌دارد‌: "نسبت به زمين يا بنا‌هاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب شورای شهر مي‌تواند به مالك اخطار دهد نهايت ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب شورای شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب شورا در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي‌شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورتي حساب قطعي تلقي مي‌شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب‌‌هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراي كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد." از شمول اين تعرفه مستثني است.

بند (2):  مبنای صدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی ضوابط  و مقررات طرح مصوب و ملاک عمل شهرداری می باشد در هر حال ارتفاع مجاز ‌براي احصار با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح مصوب شهری خواهد بود. (شهرداری مکلف است ارتفاع دیوار و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نماید)

بند(3) : صدور هر گونه مجوز در حریم شهر مبنی بر تثبیت کاربری منوط به طرح موضوع در کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی استان و موافقت شورای برنامه ریری توسعه استان یا موافقت جهادکشاورزی می باشد .

بند (4)- رعایت قوانین و آیین نامه های اجراییقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات الزامی است.( تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات).

L: طول مجوز حصارکشی

2

 

 

 

عوارض دیوار کشی اراضی  دارای مستحدثات

P*Lk*

 

K:4

مستندات قانونی: بند 16 ماده 80  قانونتشکیلات،وظایفوانتخاباتشوراهایاسلامیکشوروانتخابشهردارانمصوب1375 بااصلاحیههایبعدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 5- عوارض تراکم برای دو بخش مسكوني و غير مسكوني

ردیف

عنوان

نوع کاربری

ماخذ و نحوه

محاسبه عوارض (متر مربع)

توضيحات

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض تراکم

مسکونی

0تا120%

معاف

بند(1) : جهت محاسبه تراکم در این بند از تعرفه، صرفاً سطح خالص زیربنا (طبق تعاریف) منظور خواهد شد.

بند(2): میزان معافیت متراژ تراکم واحدهای مسکونی در هر طبقه 60% مساحت زمین و حداکثر در دو طبقه می باشد.

بند (3): چنانچه ذبنفع  اقدام به ساخت وساز بیش از حد مجاز سطح اشغال مندرج در پروانه ساختمانی در طبقه همکف نماید و بعد از طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 در صورت رای قطعی ابقاء بنا،ذینفع مکلف به پرداخت عوارض بابت متراژ مازاد سطح اشغال مجاز در طبقه همکف به میزان 1.5k*pدر کاربری مربوطه می باشد.(با توجه به دادنامه شماره 140 مورخ 12/8/1395 رای هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری)

بند(4) : چنانچه املاکی بر خلاف ضوابط و مقررات مصوب شهری و پروانه ساختمانی اقدام به احداث ساختمان بیش از ارتفاع مجاز در هر واحد براساس مندرجات پروانه نمایند و مراتب در کمیسیون ماده 100 مطرح و منجر به صدور رای قطعی ابقاء گردد  با توجه  به دادنامه شماره 353 مورخ 27/12/1396رای هیات تخصصی  دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت موخر دادنامه شماره 326 مورخ 25/2/1397 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  و استناد به بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها، ذینفع مکلف به پرداخت عوارض مازاد ارتفاع و دهنه به میزان  K*z*A*Pبه شهرداری می باشد.

K: ضریبی است که به تصویب شورای اسلامی شهر خواهد رسید.K:35       

A: مساحت طبقه مربوطه.

Z: ارتفاع مازاد بر ضوابط مصوب شهری برای هر واحد.

p: ارزش معاملاتی مورد عمل شهرداری.

120% >تا180%

K*p

180%< تا240%

 K*p5/1   

بیشتر از240%

 K*p2

تجاری

0تا70%

معاف

بیشتر از70%

 K*p5/2 

 • آموزشتحقيقاتوفناوري
 • آموزشی - ورزشي
 • درماني - فرهنگي  هنري
 • پاركوفضايسبز
 • مذهبي - تجهيزاتشهري
 • تاسيساتشهري
 • حملونقلوانبارداري
 • نظامي - باغاتوكشاورزي
 • ميراثتاريخي طبيعي
 • تفريحيوتوريستي
 • صنعتي - اداريوانتظامي

در حد طرح مصوب شهری معاف و مازاد بر آن K*pمحاسبه می گردد.

مستندات قانونی:بند 16 ماده 80  قانونتشکیلات،وظایفوانتخاباتشوراهایاسلامیکشوروانتخابشهردارانمصوب1375 بااصلاحیههایبعدی

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 6 - عوارض بالکنو پيش‌آمدگي

رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض (متر مربع)

توضيحات

عوارض پيش‌آمدگي مشرف به معابر

بند (1)‌: در صورتي‌كه پيش‌آمدگي در معبر عمومي، به‌صورت روبسته و زير‌بناي مفيد مورد استفاده واحد‌هاي مسكونيو غیر مسکونی قرار گيرد، علاوه بر اين‌كه جزو زيربناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد. از هر مترمربع پيش‌آمدگي برابر این تعرفه مشروط بر اين‌كه از  قيمت روز زمين تجاوز ننمايد، از متقاضيان وصول خواهد گرديد.

بند(2): چنانچه پيش‌آمدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفاً به‌صورت سايه‌بان مورد استفاده قرار گيرد. مشمول مقررات اين تعرفه نخواهد بود.  

بند(3):در پيشامدگي ها رعايت حريم شبكه برق و ساير تاسيسات شهري توسط اداره ذي ربط الزامي مي باشد.

بند(4):رعايت حريم تاسيسات و اصول فني و شهرسازي ، سيما و منظر شهري الزامي است.

1

رو باز

20*p

2

رو بسته

25*p

عوارض پيش‌آمدگي مشرف به حیاط

4

رو باز

15*p

5

رو بسته

20*p

 

 

 

مستندات قانونی:بند 16 ماده 80  قانونتشکیلات،وظایفوانتخاباتشوراهایاسلامیکشوروانتخابشهردارانمصوب1375 بااصلاحیههایبعدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 7 - عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری

 

رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض (متر مربع)

توضيحات

نوع کاربری

امتیاز

1

تجاری

60

*K*p*S

K:2

بند (1)‌: ∆: عبارت اند از تفاضل امتیاز کاربری مورد نظر ذینفع با کاربری فعلی ملک مطابق طرح مصوب شهری بر اساس امتیازات درج شده در این تعرفه.

بند (2):  املاكي كه بر اساس طرح های مصوب شهری داراي كاربري تجاري شناور بوده و یا املاكي كه بر اساس طرح‌‌هاي مصوب شهري یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده 5‌ وکمیسیون مغایرتهای طرح هادی شهری، مطابق عناوین قید شده در تعرفه ارزش افزوده تغییر کاربری یابند مشمول  پرداخت عوارض این تعرفه خواهند شد.

بند (3)‌: در راستـای تعادل بخـشی سـرانه ها و رعـایت دستورالعملمصوبهیمورخ10/3/1389شورایعالیشهرسازیومعماریدرخصوصطرحتدقیقتعاریفومفاهیمکاربریهایشهری در صورت درخواستذینفع مبنی بر تغییر از سایر کاربری ها به کاربری مسکونی و موافقت مراجع ذیصلاح قانونی عوارضی به میزان 20*k*p اخذ گردد.

بند (4): نحوه محاسبه عوارض این بند از تعرفه برای اراضی با مساحت های مختلف به شکل زیر است:

الف) اراضی کمتر و مساوی 300 مترمربع: 100% عوارض موضوع این بند

ب) اراضی بیشتر از 300 مترمربعتا مساوی 500 مترمربع: 300 مترمربع اول 100% و مازاد بر آن 80% عوارض موضوع این بند

ج) اراضی بیشتر از 500 مترمربع: 300 مترمربع اول 100% و 200 مترمربع دوم 80% و مازاد بر آن 70% عوارض موضوع این بند

بند (5): هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 367-381 مورخ 8/3/97 و شماره 1237 مورخ 19/4/97 و شماره 1308 مورخ 9/5/97 و شماره 1310 مورخ  9/5/97 وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را  منطبق بر قانون و در حدود اختیارات شورای شهر تشخیص داده است.

 

2

اداری (خصوصی)

اداری (دولتی)

    50

35

3

آموزشی، آموزش تحقیقات و فناوری (خصوصی)

آموزشی، آموزش تحقیقات و فناوری(دولتی به جز مراکز و دانشگاههای آزاد و پردیس ها و خصوصی)

45

 

 

30

 

 

4

درمانی (خصوصی)

درمانی (دولتی)

40

30

5

صنعتی و کارگاهی،

تفریحی و توریستی

35

25

6

ورزشی (خصوصی)

ورزشی(دولتی)

حمل و نقل و انبارداری

30

25

30

7

مسکونی

20

8

سایر کاربری ها

0

مستندات قانونی:بند 16 ماده 80  قانونتشکیلات،وظایفوانتخاباتشوراهایاسلامیکشوروانتخابشهردارانمصوب1375 بااصلاحیههایبعدیو دادنامه های فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 

در صورتی که ∆منفی گردد ، هیچ مبلغی وصول یا پرداخت نمی گردد.

 

 

 

تعرفه شماره 8- عوارض مشاغل بر اساس نوع شغل محل جغرافیایی ملک و مساحت ملک

 

رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض سالیانه

توضيحات

1

عوارض ساليانه محل كسب براي مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفي

12*150000

بند(1): لیست مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی موضوع  ردیف یک تعرفه مطابق مشاغل تعریف شده اصناف می باشد .

بند(2): مشاغل موضوع ردیف 2 عوارض به شرح ذیل می باشند:

*بانک‌ها، موسسات مالی واعتباری، تعاونی اعتباری، قرض‌الحسنه‌ها، موسسات حسابرسی، موسسات حقوقی، نمایندگی دفاتر بیمه‌ها، دفاتر مهندسی و موارد مشابهمبلغ 25.000.000ریال بعنوان عوارض مشاغل بر اساس نوع شغل

جایگاه سوخت (بنزین، گاز، نفت گاز)، جایگاه سیلندر پرکنی گاز

*آموزشگاه‌های زبان، کنکور، مهارت‌آموزی و موارد مشابه

*حق‌التوزین (باسکول‌ها)

*آموزشگاه‌های رانندگی

*پیمانکاران اجرای پروژه‌های عمرانی، ابنیه، مطالعاتی، ساخت‌و‌ساز، جمع‌آوری زباله، فضای سبز و هر قراردادی که مشمول بیمه باشد.

*باشگاه و آموزشگاه‌های ورزشی، هنری، نقاشی، *موسیقی، خیاطی و موارد مشابه

*دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدمات دولت، دفاتر پستی و موارد مشابه

*بنگاه‌های باربری، دفاتر باربری

*تالارهای پذیرایی، هتل‌ها، متل‌ها، هتل آپارتمان‌ها

*رستوران‌ها، کترینگ‌ها، فروش غذا

*استخرهای شنا عمومی

*دفاتر تاکسی‌های اینترنتی

*شرکت‌های تایپ‌ و تکثیر، چاپخانه‌ها، انتشارات و موارد مشابه

*نمایشگاه‌های فصلی پوشاک، ارزاق، لوازم صوتی، تصویری و خانگی و مواردمشابه

*شرکت‌ها و نمایندگی‌های انواع خودرو خارجی و ایرانی

*شرکت‌ها و نمایندگی‌های فروش بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس

*دفاتر شرکت‌های بازرگانی، تجاری، تولیدی، خدماتی،

*تعاونی‌های توزیع، مصرف ادارات و سازمان‌ها و بخش خصوصی

*شرکت‌ها و موسسات تبلیغی، سینما‌ها، تئاترها

*مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی

*دفاتر شرکت‌ها و موسسات سیاحتی و جهانگردی، زیارتی

*دفاتر روزنامه، مطبوعات، موسسات دارالترجمه

*مهدکودک‌ها، پانسیون‌ها و...

*دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی غیرانتفاعی

*  مطب پزشکان، داروخانه‌ها، کلینیک‌ها و مراکز بهداشتی و آزمایشگاه‌ها

*کلینیک‌های دامپزشکی، آمبولانس خصوصی و..

*موسسات فیزیوتراپی، ماساژ طبی، پرورش اندام، رادیولوژی و...

*دفاتر اسناد رسمی –دفاتر وکلای دادگستری

*خدمات خودپرداز بانک

تبصره) چنانچه مشاغلی مشمول یا غیرمشمول قانون نظام صنفی در شهر موجود باشد بگونه ای که در این بند قید نشده باشد، عوارض مربوط به این بند با تشخیص شهرداری و حتی الامکان بر اساس نزدیکترین مشاغل قید شده در این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد.

بند (2): دادنامه های شماره 355 مورخ 1/3/97 و شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال این عنوان عوارض صادر شده است.

بند (8): هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 113 مورخ 29/2/87 و شماره 1033 مورخ 12/10/96 و شماره 1052 مورخ  19/10/96 اداری وضع عوارض کسب و پیشه(عوارض محلی) از بانکهای دولتی، خصوصی، صتدوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را  منطبق بر قانون و در حدود اختیارات شورای شهر تشخیص داده است.

بند (9): هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1136 مورخ 3/11/96 وضع عوارض مشاغل از جمله دفاتر اسناد رسمی را  منطبق بر قانون و در حدود اختیارات شورای شهر تشخیص داده است.

2

عوارض  سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادیبراي مشاغل غیرمشمول قانون نظام صنفی

12*600000

مستندات قانونی:بند 16 ماده 80  قانونتشکیلات،وظایفوانتخاباتشوراهایاسلامیکشوروانتخابشهردارانمصوب1375 بااصلاحیههایبعدیو دادنامه های فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

تعرفه شماره9 - عوارض بر تبليغات محيطي به غير از تابلو‌های معرفي

 

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضيحات

1

صدور مجوز نصب تابلو‌هاي تبليغاتي به ازای هر ‌متر‌مربع

150000

بند (1)‌:دادنامه های شماره 153 مورخ 26/2/96 و شماره 551 مورخ 20/8/92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال این عنوان عوارض صادر شده است.

بند (2): به استناد بند 27 ماده 55  و ماده 92 قانون شهرداری و بند 25 ماده 80 قانون شورا‌ها و همچنین نامه شماره 24836 مورخ 24/5/97 معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری های کشور این عوارض قابل وصول است.

بند (3): وصول این عوارض  شامل ادارات دولتي و بیمارستان‌های دولتی نخواهد شد.

بند (4)‌: عوارض  صدور مجوز نصب برای یک بار قابل وصول است.

بند (5)‌: کلیه مالکین تابلو‌هاي تبلیغاتی سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند در غیر این صورت شهرداری رأساً نسبت به جمع آوری تابلو‌هاي تبلیغاتی فاقد مجوز با اعلام کتبی اقدام خواهد نمود. در صورت ورود هر گونه خسارت به اموال آنان مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود.

بند (6)‌: تابلو‌هايي كه صرفاً ‌براي معرفي اماكن مربوطه و ‌براي اطلاع‌رساني مطابق با استاندارد متراژ A*Pمي‌باشد از پرداخت عوارض  ساليانه معاف است.

تبصره: منظور از ضریب Aارتفاع مجاز تابلو بر سر در ملک که نهایتا یک متر می باشد و منظور از ضریب Pعرض ملک مورد نظر می باشد.

2

عوارض سالیانه تابلو‌هاي تبليغاتي (‌متر‌مربع)

3* p

3

نصب بیل‌برد (‌متر‌مربع)

1.5*p

4

نصب پلاکارد با مجوز شهرداری

ورودی 150.000ریال

روزانه 20.000ریال

5

دیوار نویسی با مجوز شهرداری

ورودی 1000000ریال

هر متر مربع 50000ریال

6

نصب داربست تبلیغاتی با مجوز شهرداری

روزانه هر متر مربع 100.000ریال

7

تابلو‌هاي پزشكان (ساليانه)مازاد بر تعرفه مصوب

10*p

8

تبليغات بانك‌ها و استقرار خودرو‌هاي جوايز قرض الحسنه و یا فروشگاه های عرضه کالا و خدمات به منظور تبليغات در معابر

به ازای هر دستگاه در  هر دوره 3 ماهه و کمتر از آن  10.000.000ریال

مستندات قانونی:بند 16 و 25 ماده 80  قانونتشکیلات،وظایفوانتخاباتشوراهایاسلامیکشوروانتخابشهردارانمصوب1375 بااصلاحیههایبعدیو بند 27 ماده 55  و ماده 92 قانون شهرداری و دادنامه های فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 10- عوارض صدور مجوز احداث تأسیسات شهری دكل هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها، پست هاي مخابراتي و ...

رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض (مترمربع)

توضيحات

1

تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب‌، پست ترانسفورماتور‌، پست گاز‌، پست مخابرات‌، تصفيه خانه‌‌هاي آب و فاضلاب‌، دكل‌‌هاي برق و مخابرات (PTS) و كليه دكل‌‌هاي ارتباطي، كيوسك تلفن و غیره به ازای هر ‌متر‌مربع

P*S50*

بند (1): دادنامه های شماره 888 الی 889 مورخ 14/9/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال این عنوان عوارض صادر شده است.

 

مستندات قانونی:بند 16 ماده 80  قانونتشکیلات،وظایفوانتخاباتشوراهایاسلامیکشوروانتخابشهردارانمصوب1375 بااصلاحیههایبعدیو دادنامه های فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 11 –عوارض سطح شهر

رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضيحات

1

عوارض سطح شهر

P*2*1.5%*(مساحت عرصه

و

مساحت اعیان)

بند (1): به استناد ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 شهرداری‌هائی که ممیزی املاک انجام داده‌اند مشمول وصول عوارض نوسازی می‌گردند اما تا زمان انجام ممیزی املاک و اخذ مجوز وصول عوارض نوسازی از مراجع قانونی، شهرداری می تواند عوارض سالیانه سطح شهر را به شرح ماخذ، وصول نماید.

بند(2): این عوارض بصورت سالیانه و در زمان تشخیص شهرداری یا در هنگام مراجعه مؤدی به شهرداری جهت انجام هر گونه فعالیت یا اخذ هر گونه مجوز و پاسخ استعلام و ... قابل وصول خواهد بود.

مستندات قانونی:بند 16 ماده 80  قانونتشکیلات،وظایفوانتخاباتشوراهایاسلامیکشوروانتخابشهردارانمصوب1375 بااصلاحیههایبعدی و تبصره 3 ماده 2 و  ماده 3 قانون نوسازی و عمران شهری‌ - مصوب 7/9/1347 با اصلاحات‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 12 –عوارض قطع اشجار

 

رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض(ریال)

توضيحات

1

عوارض قطع اشجار

K*P*N

K:5

بند(1): رعایت مفاد آیین‌نامه (قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 15/02/1389 مصوب شورای عالی استانها) ضروری می‌باشد برای محاسبه عوارض فوق از فرمول ذیل استفاده می‌گردد.

بند(2): ضرایب:

 P: بن درخت که عبارتست از محیط درخت از محل رستنگاه زمین یا نقطه تماس زمین با تنه درخت می باشد در صورتیکه یک درخت چند تنه داشته باشد محیط قطورترین تنه درخت مبنای محاسبه عوارض قرار میگیرد.

K: ضریب تصویبی شورای اسلامی شهر.

N: نوع درخت که بشرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف

نوع درخت

ضریب درخت

1

درختان مثمر

10000

2

درختان غیر مثمر

7000

3

-

-

5

-

-

6

-

-

 

بند(3): در صورت تقاضای ذینفع جهت  قطع درخت پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده 7 ایین نامه اجرایی ماده 1 (قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 15/02/1389 مصوب شورای عالی استانها ) و رای قطعی مبنی بر قطع درخت ذینفع مکلف به پرداخت 70درصد عوارض موضوع تعرفه و کاشت تعدادی درخت که حداقل از 4 اصله کمتر نمی باشد جایگزین در همان مکان یا مکان های دیگر شهر به صلاحدید  کمیسیون ماده 7 می باشد.

بند4: در صورت قطع غیرقانونی درختان فضای سبز، علاوه بر عوارض فوق شخص یا مالک مورد نظر موظف به کاشت ده اصله درخت در فضای سبز شهر با نظر شهرداری می باشد.

بند5: عوارض تخریب هر مترمربع چمن به مبلغ 5000000ریال وصول می گردد.

بند6: عوارض قطع برگ نو و تراون به ازاء هر منرمربع به مبلغ  2000000 ریال وصول میگردد.

بند7: عوارض تخریب هر متر مربع سایر گیاهان پوششی به مبلغ 500000 ریال وصول می گردد.

 

مستندات قانونی:بند 16 ماده 80  قانونتشکیلات،وظایفوانتخاباتشوراهایاسلامیکشوروانتخابشهردارانمصوب1375 بااصلاحیههایبعدی

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 13 –عوارض سالیانه انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از موتورسیکلت،خودروهای

تک کابین،کامیون،تریلر،مینی بوس و اتوبوس:

 

به شهرداری کامفیروز اجازه داده می شود که مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از موتورسیکلت، خودروهای تک کابین، کامیون، تریلر، مینی بوس و اتوبوس،که مشمول بند ب ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی شوند،درمحدوده شهر .کامفیروز عوارض سالیانه ای به شرح جدول ذیل دریافت و به حساب درآمد شهرداری واریز نماید:

ردیف     نوع وسیله                                                  عوارض سالیانه(ریال)

1          انواع وانت تک کابین تا یک تن                        400000

2          انواع وانت تک کابین تا سه تن                         450000

3          انواع مینی بوس                                           500000

4          انواع اتوبوس درون شهری                              1000000

5          انواع اتوبوس برون شهری                               1000000

6          انواع کامیونت                                            1000000

7          انواع کامیون(باری و کشنده)                          1500000        

8          انواع کامیون(کمپرسی و میکسر)                     1500000

9          انواع ماشین آلات راهسازی (جرثقیل و لودر و...)   1500000

10        انواع تراکتور 4و6 سیلندر                                500000

11        انواع کماین                                                500000

تبصره1- عوارض سالیانه برای انواع موتور سیکلت معادل 4000ریال به ازای هر سی سی می باشد.

تبصره2- کلیه وسایل نقیله برقی و هیبریدی موضوع این مصوبه از پرداخت عوارض فوق معاف می باشند.

تبصره3- به شهرداری کامفیروز  اجازه داده می شود درصورت وصول عوارض مذکور توسط نیروی انتظامی تا سقف 5 درصد از مبلغ آن را به منظور تامین هزینه های وصول درخواست مزبور به نیروی انتظامی پرداخت نماید.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 14 –عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری

 

ماده واحده

 با استناد به نظریه شماره 1660/102/95 مورخ 02/05/1395 جلسه مورخ 23/04/1395 فقهای معظم شورای نگهبان در بازگشت به نامه شماره200/37605/210/9000 مورخ 12/03/1394 دیوان عدالت اداری، که طی آن "جعل عوارض بر حق تشرف یا مشرفیت را مخالف شرع اعلام نکرده است و بنابراین مصوبات وضع عوارض بر حق مشرفیت یا حق تشرف توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد".  بنابراین با استناد به بند 16 ماده 80 قانون اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور،ازمالکینکلیهاراضیاملاک  برگذرهایتوسعه،اصلاحیوتعریضیواقع شدهیامیشوندمعادل10درصدارزشعرصهباقیماندهباعنوانعوارضارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهریدریافتمیگردد.اینعوارضبرابرمفادتبصرههایذیلتوسطشهرداریدر زماننقلوانتقالیاپرداختغرامتتوسطشهردارییاپروانهساختمانییاپایانکار و ... از مالکانیاذینفعانوصولمیگردد.

تعاریف

اصلاحمعابر: بهگذرهاییاطلاقمیشودکهدراثرمطالعاتترافیکییا طرحهایشهرسازینیازبهاصلاحاتدرطرحیامعبردارند.

تعریضی: بهگذرهاییاطلاقمیگرددکهدرهنگامتجدیدبنایا احداثبنابرابر آییننامهگذربندییاطرحهای مصوب شهری وساماندهی،مشمول تعریض وعقبنشینیمیگردند.

 توسعهواحداثی: معبرهایی که براساسمطالعاتشهرسازیدربافتهاییکهقبلاًسابقهمعبروجودنداشتهودر اسناد ثبتیوپروانهساختمانیذینفعاناشارهایبهمعابراحداثینگردیدهاست،ایجادو احداثمیگردند.

تبصره 1: موضوعمادهواحدهدرصورتداشتنموردمسیر، بهمیزان10 درصدمساحتباقیماندهملک بامقدارموردمسیرتهاترودر صورتبستانکاریشهرداریبرایمازاد10 درصد باقیمانده پسازکسرمتراژموردمسیردر فرمولزیربهازایهرمترمربعمحاسبهواخذمیگردد:

A:عرض معابر بر اساس طرح

P: عرض معبر قبل از هرگونه تغییر

K: ضریب شورا

P: قیمت منطقه بندی

K:5         

تبصره 2: املاکیکهبدونداشتنتغییروموردمسیر،دربر گذرهایتوسعهایوتعریضیقرار میگیرند،پسازاجرایطرحبهمیزان20 درصدمساحتملکمشمولعوارضبر حق مشرفیت به ازای هر متر مربع  20 میگردد.

K: ضریب شورا    K: 5    

P: قیمت منطقه بندی

تبصره 3: بهجهتکمکبهمالکاناملاکیکهقسمتیازملکآنهادرمسیرقرارمیگیردوعوارضآنطبقتبصره 1محاسبهمیشود، درصورتعدممطالبهغرامتموردمسیردرهنگامصدورمجوزاحداثساختمانچنانچهازنظرضوابطشهرسازیامکانپذیرباشد، جهت محاسبه و اخذ عوارض تراکم، مساحتاولیه ملک ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره 4: برای آندسته ازاملاکموضوعمادهواحدهکهبیشاز10 درصدباقیماندهملک، موردمسیرواقع می شود،نسبتبهموردمسیرمازاد بر10 درصدباقیماندهملک،غرامتآن برابرقانوننحوهتقویمابنیهواملاک (نظرهیأت کارشناسی)اقداممی گردد.

تبصره 5 : عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهریاملاکموضوعمادهواحدهکهموردمسیردارندچنانچهنسبتبهگذرتوسعهای،اصلاحیوتعریضیبرومشرفیتداشتهباشد،حداکثرتاعمق100مترخواهدبودکهجهت30مترعمقاولآن،معادلفرمول تبصره 1و برای70مترمابقی آن70 درصد فرمول تبصره 1 عوارضاخذمی گردد.

تبصره 6:عوارضارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهریاملاکشهرکهفاقدموردمسیرمیباشد،حداکثربهعمق100مترخواهدبود کهجهت30مترعمقاولبراساس فرمول تبصره 2 و برای 70 متر مابقی آن 50 درصد فرمول تبصره 2 اخذ میگردد.

تبصره7: درخصوصگذرهاییکهدراثرطرحهایتوسعهای،اصلاحیویاتعریضی عرضآنهاتاحداکثر12مترگرددمشمول عوارضارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهرینمیشود؛لیکنچنانچهمالکانیاذینفعانغرامتموردمسیر خودرامطالبهنمایند،عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری طبقتباصر1 و2 و5 و 6محاسبهخواهدشد.

تبصره8: شهرداری ‌مکلف ‌است‌ پس ‌از ‌اجرای ‌قطعی‌ طرح،‌ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری‌اراضی‌ و‌ املاک ‌متعلق‌ به ‌اشخاص‌ حقوقی‌(حقوق ‌عمومی)‌ را ‌که‌ تا آن‌ زمان‌ اقدام‌ پرداخت ‌عوارض ‌خود ‌ننموده اند، تعیین ‌و ‌برابر ‌مقررات ‌نسبت ‌به‌ وصول ‌آن ‌اقدام‌ نماید.

تبصره9: کلیه‌ اراضی‌ و‌ املاک‌‌که ‌از‌ طریق‌ دادگستری‌ شهرداری‌ محکوم‌ به‌ پرداخت‌ غرامت ‌مورد‌ مسیر‌ برابر ‌قیمت‌ کارشناس‌ رسمی‌ می‌باشد‌، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهریبراساس10 درصد باقیمانده‌ اراضی ‌به‌ قیمت‌ کارشناسی ‌مورد ‌مطالبه‌ مالک ‌(طبق‌ مبلغ تعیین‌ شده‌ غرامت‌ مقدار ‌مورد‌ مسیر) ‌اخذ خواهد‌ گردید.

تبصره10: قیمت‌ منطقه‌ بندی‌ برای ‌محاسبه ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری‌املاک‌ می بایست‌ از ‌بر ‌ضلعی ‌در ‌نظر گرفته ‌شود که ‌دارای ‌توسعه، ‌اصلاح، ‌تعریض ‌و ‌احداث ‌میباشد ‌و ‌املاکی ‌که ‌از ‌2 یا ‌چند‌ جهت‌ توسعه،‌ اصلاح،‌ تعریض ‌و ‌احداث‌ می گردند، ‌ملاک ‌قیمت‌ منطقه ‌بندی‌ آن‌ قیمتی ‌خواهد‌ بود‌ که‌ دارای ‌ارزش ‌بیشتری‌ است.

تبصره11: عرض‌ گذرهای ‌تا 16 متر ‌و ‌تعریض ‌پیاده‌روهای‌ جلوی ‌املاک ‌‌طرحهای ‌فرهنگی،‌ آموزشی،‌ورزشی، مذهبی،‌ بهداشتی ‌و ‌فضای‌ سبز ‌مشمول‌ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهرینمی شود؛ لیکن‌ چنانچه ‌مالکان ‌یا‌ ذینفعان ‌غرامت‌ مورد ‌مسیر‌ خود‌ را‌ مطالبه‌ نمایند،‌ عوارض ‌بر حق ‌مشرفیت ‌طبق ‌تبصره‌  1 ‌محاسبه‌ و ‌اخذ ‌خواهد‌ شد.

تبصره 12: عوارض‌ موصوف‌ صرفاً‌ برای ‌یک ‌بار ‌و‌ چنانچه ‌توسعه،‌اصلاح‌ و ‌تعریضی نسبت ‌به‌ عرض‌ گذر‌ مندرج ‌در‌ پروانه‌ یا ‌پایانکار‌ صورت‌ گرفته ‌شود، مشمول‌خواهد ‌شد.

تبصره 13: در مواردی که ایجاد پخ ، قوس و عقب نشینی ملک منجر به تعریض اساس معبر و در نتیجه ایجاد ارزش افزوده برای ملک نگردد، مشمول این عوارض نمی شود. 

تبصره 14: درآمد‌ حاصل‌ از ‌عوارض ‌موصوف می بایست ‌بصورت‌ صد در صد‌ جهت‌ تملک‌ اراضی ‌مورد‌ مسیر ‌هزینه‌ گردد.

تبصره 15:تمامی مصوبات قبلی برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهریاز ابتدای سال 98 بلا اثر خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست (عوارضمشاغل بر اساس نوع شغل محل جغرافیایی ملک و مساحت ملک)
آن دسته از واحد هاي صنفي كه در معابر اصلي شهر واقع و يا داراي مساحت بيش از ۲۰ متر مربع باشند جز مشاغل درجه يك محسوب مي شوند.

مشاغل درجه دو، آن دسته از واحد هاي صنفي میباشند،كه متراژ آنها كمتر از ۲۰ متر مربع و در حاشيه  معابر فرعي واقع شده اند.
برای محاسبه فوق لازم است هر دو شرط فوق که شامل مساحت و نوع معبر میباشد،رعایت گردد.

ردیف

نوع کسب

مصوب سال 1401(ریال)

1

مهد کودک ( پانسیون ها نگاهداری اطفال شیرخوار تا پنج سال )

1.720.000

2

باشگاه ها و کلوپهای تفریحات سالم بدون رستوران،تریا ،سینما ،آرایشگاه و تئاتر)

2.600.000

3

بانکها ، موسسات مالی اعتباری

12.000.000

4

رستورانهای درجه یک دارای ایزو یا سالن مجزا

12.000.000

5

رستورانهای درجه دو

6.000.000

6

رستورانهای درجه سه

3.000.000

7

چلوکبابی و چلو خورشتی

3.460.000

8

اغذیه فروشی (خوراک سرد یا گرم فروشی)

3.460.000

9

قنادی و شیرینی سراهای دارای کارگاه مجزا تولید و پخت و پز

12.000.000

10

قنادی و شیرینی سرا بدون کارگاه

3.460.000

11

ترشیجات و عرقیات فروشی

1.720.000

12

کافه تریا و بستنی فروشی

1.720.000

13

تعمیر گاه ها و اتو سرویس ها

1.720.000

14

توقفگاهها و پارکینگها

14.400.000

15

موسسات باربری و مسافربری

8.640.000

16

سلف سرویس ها و سالنهای عروس و پذیرایی

8.640.000

17

مراکز توزیع ، بنکداران و عمده فروشی سوسیس و کالباس و مواد غذایی

2.600.000

18

کیوسکهای سیار اغذیه فروشی

1.720.000

19

کیوسکها و دکه های ثابت حواشی خیابانها در صورتیکه مجوز قانونی داشته باشند.

1.720.000

20

آموزشگاه ماشین نویسی ،حسابداری،تقویتی،نقشه برداری،الکترونیک،آرایشی، خیاطی ,..

1.720.000

21

تعلیم رانندگی- مکانیکی

8.640.000

22

آرایشگاههای مردانه درجه یک

2.600.000

23

آرایشگاههای مردانه درجه دو

1.720.000

24

آرایشگاههای زنانه درجه یک

4.320.000

25

آرایشگاههای زنانه درجه دو و سه

2.600.000

26

وارد کنندگان داروهای دامی و سموم دفع آفات نباتی و کود شیمیایی

3.460.000

27

وارد کنندگان مواد شیمیایی

3.460.000

28

داروخانه ها و انواع وسایل بهداشتی

12.010.000

29

درمانگاهها، کلینیک های درمانی

8.640.000

30

مطب پزشکان عمومی

8.640.000

31

مطب دندان پزشکان

12.010.000

32

تزریقات پانسمان

2.600.000

33

تعمیرکاران رادیو و تلویزیون و وسایل صوتی و ویدئو

1.720.000

34

تعمیرکاران کولر،آبگرمکن، یخچال فریزر، لباسشویی، جاروبرقیو نظایر آن

1.720.000

35

تعمیرکاران ساعت،فندک و قلم خودنویس

1.720.000

36

تعمیرکاران لوازم نفت سوز خانگی ازقبیل آبگرمکن ، خوراک پزی ، بخاری وسماور

1.720.000

37

لوله کش ساختمان اعم از آب وگاز

1.720.000

38

تعمیرکاران موتور سیکلت ، دوچرخه ،

1.720.000

39

اتومبیل وماشین آلات سنگین

1.720.000

40

گلگیر ساز ، رادیاتور ساز ، اگزوز ساز

1.720.000

41

مکانیک اتومبیل

1.720.000

42

آهنگر اتومبیل

1.720.000

43

نقاش اتومبیل

1.720.000

44

باتری ساز وباتری فروش وسیم کش اتومبیل

1.720.000

45

تعویض روغن ، آپارات ، پنچرگیری بالانس چرخ تنظیم فرمان ، پمپ راد

1.720.000

46

تشکدوز وتودوزی اتومبیل

1.720.000

47

لنت کوبی اتومبیل

1.720.000

48

تراش کاری اتومبیل وفلزات

1.720.000

49

فروشندگان جزء لوازم یدکی اتومبیل وماشین آلات اطاقساز انواع اتومبیل و200 لیتر به بالا واطاقساز

2.600.000

50

تانکر سازان انواع اتومبیل تانکر سازان فلزی ازقبیل منابع آب وکمتر از 2000 لیتر آب

1.720.000

51

فروشندگان شیشه اتومبیل

1.720.000

52

فروشندگان جزء موتور سیکلت ودوچرخه

1.720.000

53

نمایشگاههای فروش اتومبیل تا وسعت 100 متر از 101 تا 150 متر مربع از 150متر مربع به بالا

8.640.000

54

تعمیر کاران وفروشندگان رادیو وضبط اتومبیل

1.720.000

55

موسسات خدماتی منزل (از قبیل تنظیفات لوله باز کنی ، تخلیه چاه وایزوله وعایق کاری پشت بام ونظایر آن)

1.720.000

56

کلید ساز تعمیر کار قفل اعم از اتومبیل ومنازل

1.720.000

57

فروشندگان جزء انواع لاستیک اتومبیل، تراکتور ، موتور ودوچرخه

1.720.000

58

سیم کشی وفروشندگان جزء لوازم الکتریکی

1.720.000

59

فروشندگان لوازم صوتی

1.720.000

60

فروشندگان جزء لوازم خانگی

1.720.000

61

فروشندگان جزء انواع فیلم

1.720.000

62

جایگاهای پمپ بنزین اختصاصی ودولتی فروش مواد سوختی

1.720.000

63

شعب فروش نفت به طور جزئی

5.184.000

64

سمساری وامانت فروشی

1.720.000

65

کرایه دهندگان ظروف وسایل پذیرایی

1.720.000

66

بنگاه های معاملات ومشاور املاک

1.720.000

67

سازندگان وفروشندگان موزاییک وکاشی بلوک سیمانی با کمتر از20 نفر کارگر

2.600.000

68

کارگاه های سنگ بری وسنگ کوبی با کمتر از 20 نفر کارگر

2.600.000

69

فروشنگان مصالح ساختمانی از قبیل سیمان آهکگچ

3,600,000

70

فروشندگان وسایل بنایی وساختمانی از قبیل زنبه ، ماله ، کلنگ ، بیل ، تراز، تور سیمی وقیر گونی

2.600.000

71

فروشندگان جزء انواع رنگ ، رنگ فروشان و لوازم استخر

1.720.000

72

نقاش ساختمان

1.720.000

73

فروشندگان لوازم اسقاطی ساختمان از قبیل درب وپنجره، آهن فروشان دسته دوم

1.720.000

74

آهنگران درب وپنجره ساز آهنی وآلومینیمی

1.720.000

75

سازندگان کانال کولر ، لوله بخاری وانواع بشکه ولوازم حلبی

1.720.000

76

فروشندگان جزء آجیل وخشکبار

1.720.000

77

بار فروشان میادین میوه وتره بار و فروشندگان جزء

1.720.000

78

میوه فروشان جزء

1.720.000

79

فروشندگان جزء آهن وپروفیل وانواع لوله های فلزی وگالوانیزه

1.720.000

80

بنکداران مواد غذائی

1.720.000

81

لبنیات فروشی

1.720.000

82

خوار وبار فروشی

1.720.000

83

عطار وسقط فروشی

1.720.000

84

غلات وفروشندگان حبوبات

1.720.000

85

فروشندگان مواد پروتئینی

1.720.000

86

قصابی گوشت گوسفندی

1.720.000

87

فروشندگان مرغ ، ماهی ، پرنده وتخم مرغ

1.720.000

88

کبابی ، حلیم پزی، آش فروشی ولبو فروشی

1.720.000

89

 

فروشندگی لوازم کشاورزی

1.720.000

90

قهوه خانه و چایخانه

2.600.000

91

تولیدکنندگان نان ماشینی و فروشندگان نان ماشینی با کمتر از 20 نفر کارگر

2.600.000

92

موسسات پرورش طیور، دام ،زنبور عسل

1.720.000

93

فروشندگان جزء ترشیجات

1.720.000

94

فروشندگان جزء(بزازیها)

1.720.000

95

خیاطی مردانه درجه1، درجه2،درجه 3،

1.720.000

96

خیاطی زنانه درجه1، درجه2،درجه 3،

1.720.000

97

بوتیک و مزونهای پوشاک

1.720.000

98

فروشندگان انواع لوازم خیاطی از قبیل نخ،زیپ،لائی موئی

1.720.000

99

فروشندگان جزء پوشاک

1.720.000

100

پرده دوز و پرده فروش

1.720.000

101

فروشندگان جزء موکت و انواع کف پوش، کاغذ دیواری پرده کرکره

1.720.000

102

فروشگاههای کفش ماشینی با کمتر از 20 نفر کارگر

1.720.000

103

تعمیرکاران کفش و واکس

1.720.000

104

کارگاههای قالیشویی

2.400.000

105

لباسشویی، خشکشویی

1.720.000

106

خرازی فروش

1.720.000

107

سازندگان وفروشندگان ظروف ولوازم سفالین

1.720.000

108

فروشندگان گلهای طبیعی ودرختچه های تزئینی

1.720.000

109

تابلو نویس ونقاش وخطاط

1.720.000

110

حکاکی مهر لاستیکی وپلاک سازی

1.720.000

111

درودگر ونجار سازندگان صندوق وبشکه های چوبی رنگکار ورویه کوب مبل

1.720.000

112

فروشندگان جزء اسباب بازی

1.720.000

113

فتوکپی وپرس کاران ، گواهینامه وکارت شناسائی ونظایر آن

1.720.000

114

کتابفروشی ها

1.720.000

115

سازندگان جعبه های چوبی مخصوص میوه

1.720.000

116

فروشندگان جزء لوازم التحریر وانواع پوستر

1.720.000

117

فروشندگان جزء ظروف و وسایل پلاستیک

1.720.000

118

دفاتر اسناد رسمی

 8% حق ثبت

119

سوپر مارکتها

1.720.000

120

فروشگاههای تعاونی و زنجیره ای مواد بهداشتی و غذایی

1.720.000

121

سردخانه ها

1.720.000

122

برنجکوبی

1.720.000

123

تاکسی تلفنی

1.720.000

124

الکتریکی برق صنعتی

1.720.000

125

پمپ و لوله فروشی

1.720.000

 

 

کلیه عوارض کسب و پیشه در صورت عدم پرداخت در سال جاری،مشمول 20% جریمه میگردد.

مرور

امروز دوشنبه 4 تیر 1403
  برابر با  :    24/6/2024  میلادی
  مصادف با :    1445/12/16  قمری

لینک ها

آمار بازدید

سامانه انتقادات و پشنهادات

جستجو

عنوان:

لینک سایت های مرتبط

ارتباط با شهرداری

نام:

پست الکترونیکی:

تلفن:

پیام شما:ورود اعضا

نام کاربری:

رمز ورود: